Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Gruppmöte med redovisning av hållbarhetsprogram och förstudie om vårt framtida sjukhus i Växjö

På det månatliga gruppmötet i Centerpartiet i Region Kronoberg bjöds det i veckan på redovisningar. Dels en genomgång av Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2023, och dels en genomgång av förstudie om vårt framtida sjukhus i Växjö, där den stora frågan gäller huruvida det ska ske en om- och tillbyggnation av Centrallasarettet Växjö eller byggnation av ett nytt sjukhus på ny tomt.

För redovisningen det nyframtagna Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2023 stod miljöchef Helen Penttilä och miljösamordnare Johanna Bergström.
Det är Folkhälsoberedningen som haft uppdrag att bereda detta hållbarhetsprogram. Folkhälsoberedningen är nu klar med sitt arbete och fastställde det nya hållbarhetsprogrammet på sitt sammanträde den 3 maj. Nu ska det gå via Regionstyrelsen för att slutligt fastställas av Regionfullmäktige den 18 juni. Hållbarhetsprogrammet utgår från sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv och ska omfatta Region Kronobergs interna verksamhet. Då detta är det första hållbarhetsprogram som Region Kronoberg tar fram är programperioden kort. Ett arbete med att ta fram kommande version av hållbarhetsprogrammet kommer att dra stor lärdom av hur bra detta hållbarhetsprogram tas emot och fungerar i praktiken.

Gruppmötesdeltagarna fick även ta del av föredragning av regiondirektör Martin Myrskog, som redovisade resultaten i förstudien om ett eventuellt nytt sjukhus i Växjö. Det är en omfattande och genomarbetad förstudie som Martin Myrskog har ansvarat för att ta fram. I denna jämförs de olika alternativen att dels renovera sjukhuset på befintligt läge inne i Centrala Växjö och dels att bygga ett helt nytt sjukhus i Växjös utkant. Man har så långt det gjort använt sig av samma förutsättningar i beräkningarna så att det ska ge en rättvis bedömning. I detta har man antagit ett långt perspektiv och beräknat utvecklingen fram till år 2050

Utgångspunkter som har använts i förundersökningen är att vid en ombyggnation på befintlig tomt kommer dagens 115 000 m² behöva växa till 128 000 m² år 2050, medan det vid nybygge beräknas endast behöva en yta på 105 000 m². Detta då det vi nybygge går att bygga mer yteffektiva lokaler liksom att man inte behöver ha tillgång till lediga ytor som behövs för att flytta verksamheterna till under renoveringstiden. Den totala investeringskostnaden beräknas blir lägre än vid ombyggnation.

En fördel med nybyggnation ligger i tidsperspektivet då inflyttning i ett nytt sjukhus beräknas kunna ske redan år 2027/2028, medan vid ombyggnation kommer Växjö lasarett i stort sett vara en pågående byggarbetsplats de närmaste 30 åren, med de störningar som detta kommer att innebära för de pågående verksamheterna i sjukhuset. Under diskussionens som följde Marin Myrskogs redovisning gav de flesta av de närvarande på gruppmötet uttryck för att de ser alternativet med nybyggnation som det mest fördelaktiga.

Vill ni ta del av Martin Myrskogs redovisning av denna förstudie så kan ni på Region Kronobergs hemsida se inspelning av när han föredrog den för Region Fullmäktige den 24 april.

Ni hittar länk till Regionfullmäktiges sammanträde den 24 april här >>
(Under ärende fem hittar ni regiondirektör Martin Myrdals redovisning)

Direktlänk till informationsärendet där regiondirektör Martin Myrdal redovisar förstudien om vårt framtida sjukhus i Växjö hittar ni här >>