Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Budgetanförande i Regionfullmäktige 2019-06-18

I sitt inledningsanförande i budgetdebatten på Regionfullmäktige den 18 juni lyfter Sven Sunesson att Centerpartiet vill prioritera den Nära vården i budgeten för Region Kronoberg.

Centerpartiet prioriterar den Nära vården i budgeten. De pengar som finns att fördela ger vi till den nära vården.

I budgeten ligger också en tydlig förändring av uppdraget till den nära vården. Med Borgholmsmodellen som förebild vill vi utveckla den. Borgholmsmodellen där patienten står i centrum med fast vårdkontakt, där sjukhusbesöken minskar och där hyrläkare är bortarbetat.

I den nära vården ingår ju inte bara det som görs på de nuvarande vårdcentralerna. Där ingår också samverkan med den kommunala hemsjukvården, psykiatrins första insatser, ungdomsmottagningar och familjehälsan. Men också utlokaliserad sjukhusvård, andra specialisters mottagningar på vårdcentralen och en del av den dagmottagning som idag sker på sjukhusen.

Jag tror att vi är överens inom politiken om denna inriktning, men också med personalen i den nära vården. Ett antal distriktsläkare skrev ett debattinlägg i denna fråga för ett par veckor sen och vi ska träffa dem i Alliansledningen för att resonera med dem om utvecklingen.

Det finns många stora utmaningar i att vrida om vården i denna riktning. Vi har i vår budget angett att vi vill öka den nära vårdens ekonomiska andel av sjukvårdsbudgeten med 1 % per år.

Just nu är vårdcentralerna pressade av bristen på läkare. Det har varit bristande tillgänglighet några år och kommer att vara det något år till. Det finns just nu 48 ST-läkare i allmänmedicin i Region Kronoberg och det kommer att förbättra läget efter hand. Den satsningen på ST i den nära vården ska fortsätta.


Ekonomi


Många år med gynnsamma skatteintäkter till kommuner och regioner, verka nu vara över. Det kommer att bli tuffare med krav på tydliga prioriteringar.

Sjukvården i Region Kronoberg håller inte sina ekonomiska ramar. Och det är inget nytt, det har varit så länge.

Om vi ska klara framtidens utmaningar krävs att alla verksamheter håller sej till givna ekonomiska och verksamhetsmässiga ramar.

Vi har stora investeringar framför oss. Kanske mellan 6 och 7 miljarder de närmaste 10 åren. Nytt sjukhus, om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett, nya lokaler för utökat uppdrag i den nära vården. Vi har inte hela bilden klar för oss än. Men under hösten kommer det att klarna och vi har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en långtidsbudget. Den kommer vi att jobba med under hösten-vintern. Centerpartiet anser att målsättningen ska vara att återvända till minst 2 % ekonomiskt resultat med oförändrad skattesats.

Vårt folkhälsoprogram som antagits av både kommuner och Region Kronoberg prioriterar barn och ungdomars utveckling.

Vi har i Region Kronoberg flera som arbetar med detta på olika sätt. Barnens bästa i Kronoberg är på gång att genomföras i hela länet där målsättningen är alla våra barn ska få en bra uppväxt utan att falla mellan stolarna.

I ”Mot nya höjder” jobbar vi med barn och ungdomar för att öka intresset för matematik och naturvetenskap. Här kan vi ge fler en chans att klara skolan. Det har varit ett projekt under 4 år och nu är projekttiden slut. Vi prioriterar denna verksamhet genom att ge RUN uppdraget att permanenta verksamheten inom ram.

Det finns jättemycket mer att säga om vår budget och Region Kronobergs verksamhet, men tiden tillåter inte det.

Jag yrkar bifall till Centerpartiets, Alliansens och Regionstyrelsens förslag till beslut.