Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Tilläggsbudget som ger utrymme för viktiga satsningar

Efter riksdagsbeslut om förändringar av schablonersättningar till regionerna samt beslut om en ny modell för kostnadsutjämning har Region Kronoberg nu möjlighet att fatta beslut om en tilläggsbudget med en förändring om 178 miljoner kronor. Alliansen i Kronoberg har ett antal förslag på hur dessa pengar ska användas på bästa sätt.

Detta ger utrymme för satsningar som vi velat göra men som vi inte tidigare haft möjlighet att prioritera på grund av det ekonomiska läget. Det gläder mig särskilt att vi nu kan satsa på en efterlängtad lönesatsning på de som är särskilt yrkesskickliga, i enlighet med det vi avtalat med Vårdförbundet, kommenterar regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Vårdförbundets nya avtal som blev klart i juni 2019 innebär att regionen ska premiera särskilt yrkesskickliga. För att kunna göra denna satsning utan att samtidigt ta pengar från övriga medlemmar krävs det extra medel. Alliansen föreslår därför en satsning 2020 på 18 miljoner (med helårseffekt 25 miljoner).

Med dessa pengar ger vi våra chefer en rimlig chans att satsa på att uppfylla avtalet och samtidigt även ge övriga medarbetare en bra löneutveckling vilket är viktigt för oss, kommenterar personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C)

I november 2019 beslutade Sveriges Riksdag om att förändra modellen för kostnadsutjämning mellan regioner och kommuner. Den förändrade modellen medförde samtidigt en förändring av respektive regions bidrag eller avgift för kostnadsutjämning. Den beslutade förändringen medför en förbättring på ca 200 miljoner jämfört med den gamla modellen och jämfört med budgetbeslut i juni.

Detta ger möjligheter till andra satsningar som tidigare fått stå tillbaka när vi har behövt prioritera, men som ändå är viktiga. En sådan satsning är 5 miljoner kronor som riktas till ambulansen i Ljungby för att förändra ambulanspersonalens schema.

Regionerna omkring oss och även Växjö har redan gjort denna satsning och för att inte Ljungbys ambulanspersonal ska hamna på efterkälken är det viktigt att kunna lägga dessa pengar i budgeten nu, säger Eva Johnsson (KD).

Under 2020 kommer stora statliga satsningar på den nära vården, genom öronmärkta statsbidrag. I väntan på villkoren för dessa statsbidrag satsar nu Alliansen 15 miljoner på att höja ersättningen till primärvården, som ett första steg 2020.

Vi har länge velat satsa extra medel till primärvården, men har inte haft utrymme för det tidigare. Det känns därför väldigt roligt att kunna presentera detta tillskott nu, kommenterar Yngve Filipsson (L).

Samtliga satsningar som denna tilläggsbudget innebär är som följer:

  • Lönesatsning Vårdförbundet, 2020, 18 mnkr (helårseffekt 25 mnkr
  • Primärvårdssatsning 15 mnkr
  • SMS-livräddning 1,0 mnkr
  • Tarmcancerscreening 3,0 mnkr
  • Ambulans Ljungby 5,0 mnkr
  • Driftskostnader projekt Nytt Akutsjukhus i Växjö 25,0 mnkr
  • Rivningar och provisorier 20 mnkr

För mer information:

Mikael Johansson (M), 0767-20 79 96

Sven Sunesson (C), 0707-61 63 97

Eva Johnsson (KD), 0703-77 71 71

Yngve Filipsson (L), 0709-54 43 72