Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Strategidagar i Stockholm

Centerpartiet i Region Kronoberg anordnade den 12-13 februari strategidagar i Stockholm för Centerpartiets förtroendevalda inom Region Kronoberg. På det fulltecknade programmet stod bl.a. ett antal seminarier hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), besök och information på Centerpartiets Riksorganisation, besök hos Per Schöldberg i Sveriges Riksdag, samt besök på Centerpartiets Riksdagskansli.

Besöket på SKR inleddes med att Lena Lindgren pratade om demokrati och politisk ledarskap. Lena är bl.a. projektledare för de ledarutbildningar som SKR anordnar för toppolitiker inom kommuner och regioner.

På SKR gavs även möjlighet att lyssna till SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog som pratade om de ekonomiska utmaningar som Sveriges kommuner och regioner står inför, vars utmaning vi hittills bara sett början på. Detta handlar framför allt om demografiska utmaningar med en allt större andel av befolkningen som kommer att vara i åldersspannet 80+, samtidigt som den arbetsverksamma befolkningen endast kommer att öka svagt. Detta innebär att det demografiska trycket på välfärden blir betydligt högre än den prognoserade sysselsättningen framöver vilket medför stora välfärdsutmaningar för Sveriges kommuner och regioner. Att människor i yrkesverksam ålder överhuvudtaget kommer att öka något beror helt på att det finns människor som invandrar till Sverige. Utan invandrare som kommer i arbete kommer välfärdsutmaningarna att vara enormt mycket större.


 

 

 

 

 

 

 

Som avslutning på besöket på SKR, pratade Emma Spak om den nära vården. Emma är sektionschef inom avd. för vård och omsorg och har utmärkta kunskaper att delge om de utmaningar som vårdsektorn står inför. Trots att det kanske mest pratas om de ekonomiska utmaningarna för kommun- och regionsektorn, kommer den absolut största utmaningen vara att klara den framtida bemanningen. I och med demografiutvecklingen kommer det att finnas färre personer som kan jobba inom vårdsektorn. Detta innebär att det kommer att krävas förändrade arbetssätt och bättre resursanvändning då antalet människor helt enkelt inte kommer att räcka för hur vi idag bemannar välfärden.

Nästa stopp på vår Stockholmsvistelse var på Centerpartiets Riksorganisation i Gamla Stan där kanslichef Thomas Lind och Johan Brink, senior projektledare tog emot. Thomas redogjorde för hur Riksorganisationen är organiserad och pratade även om det politiska läget och Centerpartiets insatser för att förverkliga centerpolitik på riktigt. Johan pratade i sin tur om det pågående projektet, Samtalsår 2020, som han just nu arbetar med och som ska genomsyra hela centerorganisationen under det närmaste året.


 

 

Kvällen var sedan vikt för underhållning på Dramaten, där vi såg på Niklas Rådström utmärkta uppsättning Dövheten, som är en tragikomedi om Beethovens hörselproblem och hans problematiska relation med sin brorson Karl. Handlingen utspelar sig under Beethovens sista levnadsår och berör hans (och hans omgivnings) svårigheter med att uthärda dövhetens bojor.

 

 

 

 

 

 

Dag två bestod av besök hos Kronobergs riksdagsledamot, Per Schöldberg, som bjöd på rundvandring i Sveriges Riksdagshus och där han berättade om sitt fortlöpande arbete som riksdagsman. Vi var även på Centerpartiets Riksdagskansli (som också är lokaliserat i Riksdagshuset), där vi träffade några av Centerpartiets övriga riksdagsledamöter. Bland annat lyssnade vi på Sofia Nilsson som är riksdagsledamot från Östra Göinge. Sofia redogjorde för sitt riksdagsarbete och hur det var att komma som ny Riksdagsledamot i den turbulens och vakuum som uppstod i och med den långa regeringsbildningsprocessen efter valet 2018. Sofia hade just denna dag, tillsammans med Anders W Jonsson, i Riksdagens socialutskott lyckats förändra samtliga övriga riksdagspartiers ståndpunkter i riktning till Centerpartiets linje inom narkotikapolitiken, och fått utskottet att enas i ett beslut om att man vill att regeringen utvärderar den svenska narkotikapolitiken.

Vi fick även lyssna Anders Åkesson, riksdagsledamot från Kalmar som har specialiserat sig på infrastrukturfrågor, samt Peter Helander, Riksdagsledamot för Dalarnas län. Anders pratade om behoven av regional samverkan för att få igenom viktiga infrastruktursatsningar såsom t.ex. en ny stambana. Peter redogjorde i sin tur om hur hans arbete som ledamot i den parlamentariska kommunutredningen framskrider. Denna utredning syftar till att ta fram förslag till hur kommunerna på lång sikt ska kunna möta kraven som samhällsutvecklingen ställer på Sveriges kommuner och hur kommunerna ska uppnå en kapacitet som står i proportion till deras uppgifter.


 

 

Sammantaget var det två givande och intressanta dagar. Framförallt är det bra att få bättre kännedom hur det faktiska arbetet i Riksdagen och på Centerpartiets Riksdagskansli går till då det är genom våra kontakter med riksdagspolitike som vi kan påverka förutsättningarna som staten ställer upp för att vår del av Sverige.

Ni hittar fler bilder från Centerpartiets strategidagar i Stockholm här >>