Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Utredningsalternativ om stambanan gynnar endast storstäder

Trafikverket utredningsalternativ gällande ny stambana får kritik av Region Kronoberg. Regionstyrelsen anser att inget av alternativen bidrar till regional utveckling, ökat bostadsbyggande, förstoring av arbetsmarknadsregioner etc.

Region Kronoberg har lämnat ett remissyttrande på Trafikverkets PM ”Regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg”. I juni 2020 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda ett system för nya stambanor. I PM:et presenterade de tre utredningsalternativ.

Vi kan inte se att något av utredningsalternativen bidrar till regional utveckling, ökat bostadsbyggande och förstoring av arbetsmarknadsregioner, säger Sven Sunesson (C), 1:a vice ordförande i regionstyrelsen. Behovet och nyttan av en ny stambana är stort, då dagens höga belastning på järnvägsnätet resulterat i kapacitetsbrist och hög sårbarhet. Men då måste regiontrafiken prioriteras.

Region Kronoberg anser att det är nödvändigt och är därmed positiva till en utbyggnad och utveckling av järnvägstrafiken, både för person- och godstransporter, och anser att samhället ska ta ett stort ansvar för att utveckla den. Dock anser Region Kronoberg att syftet med en ny stambana på ett tydligare sätt måste bidra till att knyta samman Sverige. Trafikverkets tre utredningsalternativ går i motsatt riktning. Region Kronoberg är i dagsläget den enda region utmed den nya föreslagna stambanan som inte får en station och därmed kan dra nytta av den utveckling som den nya banan möjliggör.

Förslagen förstärker snarare systemet som ett sätt att knyta ihop storstadsregionerna, medan orterna där emellan nedprioriteras. Detta gör att Kronoberg och hela sydöstra Sverige, med ca 320 000 invånare, riskerar hamna efter i utvecklingen, säger Sven Sunesson.

Kontakt:
Sven Sunesson (C)
1:a vice ordförande i regionstyrelsen
0707-61 63 97
sven.sunesson@kronoberg.se

Per Hansson
Infrastrukturplanerare, Region Kronoberg
0709-72 60 61
per.hansson@kronoberg.se