Web Analytics Made Easy -
StatCounter

En kris kan bidra till ett bättre klimat

En kris, som pågående pandemi, ställer vårt samhälle inför stora prövningar såväl socialt, ekonomiskt och miljö-mässigt. Samtidigt visar kriser vår stora förmåga till anpassning. Vi behöver använda denna förmåga till att lösa vår största utmaning, klimatförändring, innan det är för sent. FN:s klimatpanels senaste rapport, som grundar sig på närmare 7 000 vetenskapliga artiklar har ett tydligt budskap - Vi håller på att missa chansen!

Vi i GreenAct Kronoberg vill peka på ett antal saker som vi vill sätta i verket tillsammans med länets företag, föreningsliv och offentliga organisationer.

  1. Nya sätt att mötas – Vi ser att digitala möten kan ersätta fysiska möten mycket mer än någon trodde, vilket både ger fler i vårt län chans till distansarbete och ge fler arbetstillfällen. Digitala möten kan minska onödigt resande men också effektivisera arbetstiden på många arbetsplatser. Företag, föreningsliv och offentliga organisationer, låt oss utveckla denna effektiva mötesform!

  2. Digitalisering – Krisen har ökat efterfrågan på digitala tjänster och flera företag har snabbt anpassat sin verksamhet. En ökad digitalisering kan göra Kronoberg mer konkurrenskraftigt. Företagare, sök stöd till exempel företagscheckar för digitalisering!

  3. Cirkulär ekonomi – En mer effektiv användning av resurser, en mer cirkulär ekonomi, skulle göra oss mindre sårbara för olika typer av kriser. Ett exempel är byggbranschen, där det finns goda möjligheter för mer återbruk och byggande i trä. Företagare och offentliga aktörer, sök investeringsstöd från KlimatKlivet och rådgivning för cirkulär ekonomi och hållbar utveckling!

  4. Hållbar frakt – Vi ser att ett allt för snävt fokus på just-in-time-frakter och låg lagerkapacitet har tydliga nackdelar vid en kris av detta slag. Länets företag är känsliga för störningar i materielleveranser. För låga krav i kombination med ett fokus på lägsta pris vid bokning av frakt gör att transporterna påverkar klimatet negativt. Företagare och offentliga aktörer, se över behov av lagerkapacitet inför kommande kriser och klimatanpassa era frakter och fordon!

  5. Ökad samverkan mellan privata och offentliga aktörer – Krisen har fört med sig betydligt mer samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Detta är positivt och något vi vill utveckla vidare för att kunna kraftsamla vid framtida kriser. Covid-19 har visat hur viktigt det är att företag snabbt kan ställa och möta samhällets behov. Krisen har också visat värdet av att det finns starka offentliga aktörer som kan hantera krisens olika behov, till exempel vårdinsatser, kommunikation och samordning. Företagare och offentliga aktörer, låt oss utveckla bättre former för samverkan!

Coronapandemin har fått oss att tänka om och tänka nytt. Det finns goda anledningar att ta vara på de erfarenheter som krisen fört med sig. Vi inom GreenAct Kronoberg (www.greenactkronoberg.se) vill sätta dessa erfarenheter i verket i arbetet för en hållbar utveckling, i nära samarbete med företag, föreningsliv och offentliga organisationer. Tillsammans kan vi lösa vår största utmaning, klimatförändringarna, innan det är för sent.


Maria Arnholm, landshövding Länsstyrelsen i Kronobergs län

Sven Sunesson, vice ordförande Regionstyrelsen, Region Kronoberg

Christel Liljegren, VD Energikontor Sydost

Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet

Olivia Thim, styrelse­ordförande Sustainable Småland

Magnus P Wåhlin, styrelseordförande Refarm Linné