Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Nytt sjukhus i Växjö eller renovering

Sven Sunesson (C), regionråd, Region Kronoberg

 

Jag har följt debatten i pressen runt sjukhusfrågan under det senaste året och konstaterar att det är en fråga som engagerar. Det är bra. Oavsett vad som skrivits på debattsidan tidigare, välkomnar Centerpartiet en livlig debatt. Det är det största beslutet för Region Kronoberg på väldigt lång tid, kanske någonsin. Frågan om att bygga sjukhuset på annan plats, har ju varit uppe flera gånger under historien. Då främst med Sigfrid som alternativt område.

Lätt att konstatera är att med ett nytt sjukhus kan vi, redan det år det står klart, få ett helt sjukhus som uppfyller de krav som ställs på säkerhet, fungerande vårdkedjor med rätt verksamheter i anslutning till varandra, energieffektivitet, tekniska lösningar, enkelrum mm. Vi kan också få nya lokaler utan att det stör pågående sjukhusverksamhet.

Renovering av nuvarande CLV är möjligt, men trångt. På en 25-årsperiod skulle vi kunna uppnå nästan samma standard i byggnaderna. Utmaningar är att kunna klara nuvarande tekniska krav av utrymmesskäl. Våningsplanen är inte på samma nivå, (svårarbetade lokaler), vilket är svårt att lösa. Största problemen är att sjukvården måste fungera friktionsfritt hela tiden i samma byggnader som byggverksamheten. Gamla byggnader bjuder dessutom alltid på överraskningar. Det blir höga extra kostnader för provisoriska lokaler. Trafik- och P-problemen kvarstår.

Många är oroliga för att ekonomin inte klarar en nybyggnation. Jag är mer orolig för att renovering inte klarar ekonomin (dock med fördelen att kunna spridas över en längre tid). Det är lättare att uppskatta kostnaden för nybyggnation än renovering. Vår planering är genom att i Region Kronoberg varje år ha minst 2 % i överskott, kan vi betala av lån på ett nytt sjukhus inom en rimlig tid. Vi har under de år jag varit med, klarat detta och alla partier är överens om att det är en bra målsättning. Men det ställer naturligtvis krav både på politiker att hålla sej till planen och på verksamhetens ansvariga att hålla sina ekonomiska ramar. Kostnaden är i samma storleksordning som den upphandlade busstrafiken i länet, eller som upphandlingen av Öresundstågstrafiken för 12 respektive 11 år. Sjukhusinvesteringen delas på 10–40 år.

Just nu pågår två separata utredningar som ska ge oss bra beslutsunderlag. Dels ett nytt sjukhus i Räppe för Kronobergs befolkning år 2030 tillsammans med ett renoverat och tillbyggt Ljungby lasarett. Dels en renovering av CLV, där vi ställer samma krav på sjukhuset som på ett nybyggt. Dessa utredningar planeras vara klara i början av 2022. Då planeras också ett definitivt beslut om vilken väg vi ska gå att tas i Regionfullmäktige.

Många ställer frågor om extra kostnader för infrastruktur till och från sjukhuset. Det är klart att det blir en del nya kostnader för cykelvägar, anslutningar till vägar, för ”Stora Räppevägen och en lite större trafiklösning i korsningen mot 23:an. Men de flesta åtgärderna är planerade redan tidigare och prioriterade av Region Kronoberg och Trafikverket. Det gäller väg 23 till mötesfri väg, dubbelspår på kust till kustjärnvägen och breddning av Norrleden. Ny station i Räppe för ca 50 miljoner kr, är en tillkommande åtgärd.

De flesta frågorna har ännu inga svar, eftersom planering och utredningar pågår om det mesta. Representanter för sjukhusets olika verksamheter deltar i arbetet där deltagandet fördröjts på grund av pandemin.

En bra vård för våra patienter och en god arbetsmiljö för vår personal är prioriterat. Ett nytt sjukhus är mer attraktivt att jobba i och har goda möjligheter att ge patienterna den bästa vården.

Centerpartiet har i samband med förstudiearbetet tagit ställning för en nybyggnation. Vi ser hittills inget i förarbetet som ger oss anledning att förändra den inställningen.


Sven Sunesson
Gruppledare Centerpartiet och
1:e vice ordförande Regionstyrelsen