Web Analytics Made Easy -
StatCounter

En budget för ett grönare, tryggare och mer jämställt land

Sverige står inför stora utmaningar, trots detta är Sverige ett land av väldiga möjligheter. För att släppa fram den kraft som finns hos enskilda och hos företag behövs inte mer populism, utan den typ av klok, liberal ekonomisk reformpolitik som har fört Sverige framåt genom vår historia. Centerpartiet presenterade idag en budget som åter kan sätta vårt land på rätt kurs igen.

Den budgetmotion som Centerpartiets partiledare Annie Lööf och Centerpartiets ekonomisk politiske talesperson Martin Ådahl idag presenterade är ett budgetförslag som ska ge kraft åt hela Sverige. Det är en budget som ska göra det lättare att återstarta Sverige efter coronapandemin. Det är en budget för fler jobb och växande företag, för bättre villkor på landsbygden, för ökad trygghet och för att snabbare minska utsläppen.

Kraftigt förbättrade villkor för landsbygden

Det är landsbygden som får Sverige att växa och då behöver det också satsas på landsbygden. Centerpartiets budgetmotion innehåller satsningar som innebär att landsbygdens villkor förbättras kraftfullt. För att vardagen ska fungera behövs service man kan lita på. Det ska gå att bo, leva och arbeta i hela Sverige. Därför satsar Centerpartiet särskilt för att bland annat säkra en god vård i hela landet, rädda mackarna, förbättra underhållet av våra vägar och bygga ut bredbandet. Det är landsbygdspolitik på riktigt och som gör skillnad ute i regionerna och kommunerna. Det är landsbygdspolitik som ger kraft till utveckling.

En massiv satsning på jobben

Med en arbetslöshet som överstiger 450 000 personer, varav 190 000 långtidsarbetslösa, finns ett akut behov av insatser. Inte minst nu efter coronapandemin behöver ekonomin återstartas med fler jobb i fler växande företag, skattesänkningar på arbete och förbättrad integration. Centerpartiet budgetmotion innehåller ett massivt jobbpaket på 29 miljarder kronor. För att få fler i jobb vill Centerpartiet bland annat öka satsningarna på de så kallade etableringsjobben, som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. Arbetsgivaravgiften tas tillfälligt bort på långtidsarbetslösa och för småföretag med upp till 10 anställda. Arbetsgivaravgiften för unga tas helt bort på kort sikt, och nivåerna sänks på lång sikt. Matchningstjänsterna, som hjälper arbetssökande att matchas med landets många lediga arbetstillfällen, fördubblas. Samtidigt fortsätter arbetet med den historiska reformeringen av arbetsrätten. Dessutom sänks skatten på småsparande och för medel- och låginkomsttagare.

Klimatutmaningarna måste tas på allvar

Företagen och forskningen ska vara motorn i den gröna omställningen. Klimatomställningen accelereras med gröna incitament. Stora satsningar föreslås i budgetmotionen för att skynda på industrins gröna omställning och för att få transportsektorn att ställa om, bland med stärkta klimatbonusar för bilar och lastbilar. Investeringsstöd breddas och stärks, villkoren för gröna investeringar förbättras. Initiativ tas för snabbare utbyggnad av havbaserad vindkraft och annan förnybar energi.

Trygghet för alla

Fundamentalt för att skapa trygghet och försvara rättssamhället i hela vårt land är att sätta stopp för den långvariga våg av våldsam gängkriminalitet vars inhumana och ohämmat brutala metoder i alltför hög grad kommit att drabba samhället i stort. Gängkriminaliteten ska bekämpas med närvarande polis, samtidigt som kvinnors och barns trygghet stärks. Centerpartiets budgetmotion innehåller en fokuserad insats på att få fler poliser på fältet, som stärker närvaron i utsatta områden och kan bekämpa grogrunden gängen. Samtidigt stärks hela rättskedjan och åtgärder sätts in specifikt för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Sammantaget innehåller Centerpartiets budgetmotion en lång rad med fokuserade reformförslag som ska ge kraft åt hela Sverige:

Fler jobb och minskad arbetslöshet: 25 miljarder

Sänkt skatt för medel- och låginkomsttagare
Förstärkt sänkning av ungas arbetsgivaravgifter
Borttagna arbetsgivaravgifter för långtidsarbetslösa 2022
Sänkta arbetsgivaravgifter nyrekryteringar upp till 10 anställda
Förstärkta nystartsjobb
Fördubblade matchningstjänster
Fortsatt reformering av LAS
Utökade etableringsjobb

Sänkt skatt på vanliga inkomster och småsparande: 22,6 miljarder

Ett förvärvsavdrag riktat till låg- och medelinkomsttagare
Sänkt skatt på ISK-sparande

Fler växande företag: 1,7 miljarder

Enklare skatter för enskilda firmor
Regelförenklingar för företag och bättre regler för personaloptioner
Ingångsföretag gör det är lättare att bli egenföretagare
Förlängt skatteanstånd
Satsningar på kvinnors företagande

Minskade klimatutsläpp och mer miljöteknik: 4 miljarder

Breddat grönt avdrag, utökat industrikliv och klimatanpassning
Kraftigt kortade tillståndsprocesser
Minusutsläpp och energiforskning
Havsbaserad vindkraft och förstärkta elnät
Skattebefrielse för egenproducerad el

Gröna transporter: 7 miljarder

Förstärkt bonus-malus, stöd till ökad biogasproduktion, elbuss- och lastbilspremie
Kompensera statsflyget med biojet
Cykelsatsning

Landsbygden får hela Sverige att växa: 20 miljarder

Förstärkt landsbygdsprogram
Utbyggt bredband
Bättre vägbelysning och underhåll av enskilda vägar
Rädda mackarna
Landsbygdsavdrag och borttagen dansbandsmoms
Biopremie och klimatpremie för arbetsmaskiner
Insatser mot djursmuggling
Vård på landsbygden och ambulanshelikoptrar
Köfri barn- och ungdomspsykiatri, bättre elevhälsa

Trygghet: Närvarande polis mot gängen: 7 miljarder

Förbättrad arbetsmiljö för poliser
Mer pengar till rättsväsenden och myndigheter
Polisstödsassistenter och trygghetsvärdar
Nationellt forensiskt centrum (NFC)

Trygghet: Kvinnor och barn: 2,6 miljarder

Bekämpa mäns våld mot kvinnor
Nationellt centrum för kvinnofrid får mer pengar
Stödlinje för unga i våldsamma relationer
Insatser mot prostitution och människohandel
Utsatta barn och unga, mer trygghet på nätet

Ni hittar hela Centerpartietets budgetmotion här >>