Den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga

Den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga, är ett samhällsproblem som måste tas på stort allvar. Det ideella engagemanget som finns är ovärderligt, men nu måste staten ta ett större finansiellt ansvar för att se till att fler barn och unga, oavsett var de bor, får den hjälp de behöver.

Centerpartiet har länge lyft behovet av att öka kunskapen om den psykiska ohälsan, korta köerna till BUP och ge vården, skolan och civilsamhället fler verktyg. Det som saknas är en större insikt hur vi kan göra för att stärka elevhälsan. Skolan och förskolan är den plats där man når de flesta barn, så att stärka elevhälsan ger oss möjlighet att fånga upp fler tidigt och erbjuda rätt stöd. Alla barn har rätt till en likvärdig elevhälsa som möter elevens behov, var du bor ska inte avgöra vilket stöd du får.

Rektorsutbildningen är en utmärkt plattform där rätt kunskap kan ges. Rektor har ett stort ansvar och är den som har det yttersta ansvaret för elevhälsan. Det är också därför som de måste ha mandat att vidta åtgärder för att leda och organisera elevhälsoarbetet. Centerpartiet önskar att elevhälsa förs in som ett ämne i rektorsprogrammet, och samtidigt också kunna erbjuda övriga av skolans personal som assistenter, mentorer och kamratstödjare.

En annan viktig faktor är att samverkan sker mellan sjukvård och socialtjänst. I Lekeberg har vi infört under innevarande mandatperiod ett begrepp som vi kallar 2 + 2-möten. Det innebär att socialtjänst och barn- och utbildning samverkar minst 3 gånger per år. Det ger oss möjligheter att så tidigt som möjligt fånga upp eventuell ohälsa, och att tidigt sätta in åtgärder för att trygga framtiden för barn och ungdom.

Annica Zetterholm (C), kommunalråd socialnämnden,
4:e namn till kommunfullmäktige Lekeberg

Mikaela Svensson (C), 1 vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden
Kretsordförande Lekeberg