I fullmäktige är det de folkvalda som debatterar

Mats Lagerman är kritisk i en debattartikel (NA 29/5) till att han inte fått debattera frågan om Vätternvatten på ett möte med Lindesbergs kommunfullmäktige. Det är möjligt att vi är/har varit otydliga om vad som gäller.

Allmänhetens frågestund är en möjlighet som kommunallagen ger för ej folkvalda att ställa en fråga till kommunledningen. Det är upp till varje fullmäktige att tillämpa den möjligheten eller inte. Lindesbergs kommun är en av några kommuner som inrättat möjligheten vid varje sammanträde. Intentionen i lagen är att i samband med årsbokslut låta allmänheten kunna ställa frågor. En del fullmäktige har därför frågestunden vid ett endast sammanträde under året. Andra har inte allmänhetens frågestund överhuvudtaget.

Lagen medger inte att icke folkvalda får debattera vid fullmäktiges möten. Anledningen är att fullmäktige speglar folkviljan genom sin proportionella representation. Styrkeförhållandena i fullmäktige ska inte åsidosättas genom att låta andra debattera. Det skulle vara att negligera medborgarnas beslut om icke folkvalda kunde debattera i kommunens högsta beslutande församling. Möjligheten att debattera och föra fram åsikter finns i många andra forum. Vi har till och med lagt in allmänhetens frågestund i anslutning till att fullmäktige ajourneras för fika vilket ger den som vill, möjlighet att följa upp en fråga i pausen och då debattera med politiker om man vill. Som medborgare finns en mängd andra möjligheter att debattera och påverka. Man kan skriva insändare, starta en namninsamling, prata med politiker, etcetera.

Att inte låta icke folkvalda debattera i fullmäktige är inte odemokratiskt. Det är tvärtom ett skydd för demokratin. Det vore respektlöst mot den styrkebalans som medborgarna röstat fram oavsett hur bra och viktiga saker man vill föra fram. Dessutom innebär det att strunta i lagstiftningen. Och, vilket kanske är det allra viktigaste – de som har förmågan och självförtroendet att föra fram åsikter kan göra det vilket innebär att de starkas röst blir dominerande. Det känner vi nog alla igen från olika sammanhang, från föräldramöten i skolan till öppna debattkvällar eller kommunala informationsmöten. Några få tar gärna ordet. Andra sitter tysta.

Partierna har genom allmänna val fått förtroendet att representera alla medborgare. Mats Lagerman kan påverka på många sätt men kan inte använda fullmäktiges talarstol. Och det är av demokratiska skäl. Fullmäktige ska försvara demokratin trots att en och annan medborgare känner sig åsidosatt eller illa behandlad när de ombeds att endast ställa sin fråga. Lindesbergs kommun är en av de mest generösa kommunerna vad gäller allmänhetens frågestund. Mats, och alla andra är varmt välkomna att besöka fullmäktige och ställa en fråga om man vill. Nästa fullmäktigemöte är måndag den 19 juni, klockan 17.00 i Lindeskolans aula.


Bengt Storbacka (S) Fredrik Lindmark (M)
Tuula Marjeta (C)
Fullmäktiges presidie