Yngre demenssjukas behov av korttidsplatser och särskilt boende i kommunerna i norra Örebro län (KNÖL)

Motion
till
Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun.

En stor grupp 30-talister och 40-talister som uppnår hög ålder är en av orsakerna till att antalet demenssjuka ökar i Sverige. Forskningen visar att t.ex. 90 år och äldre till 50 % riskerar att drabbas av någon form av demenssjukdom. De får hemtjänst i hemmet eller en boendeplats på en demensavdelning i något av våra särskilda boenden. I dagsläget finns sådana avdelningar på Källgården, Tallåsen, Ågården, Solliden och Ekbacken i Lindesbergs kommun. Förhållandena är likartade i Hällefors och Ljusnarsberg. Nora som byggt om Hagby Ängar med flera demensavdelningar kan möjligen särskilja de yngre demenssjuka.


När en familj mitt i livet drabbas av demenssjukdom hos kvinnan eller mannen kan hemtjänst erbjudas och avlastning för den anhörige f.n.10 timmar per månad. Fortskrider demenssjukdomen hos kvinnan eller mannen ytterligare kan kommunerna i norr endast erbjuda korttidsplats på avdelning tillsammans med äldre personer 65 - 100 år. Krävs demensvård på särskilt boende finns där endast platser tillsammans med den nämnda åldersgruppen, vilket kan uppfattas som svårt för såväl den sjuke som hennes/hans partner, barn och övriga släktingar.


De yngre demenssjuka behöver i många fall annorlunda fritidsaktiviteter och en modernare boendemiljö som passar yngre personer. Centerpartiet anser att en enda kommun i norr inte ensamt kan driva ett sådant boende med speciella korttids-och avlastningsplatser för yngre demenssjuka.

Centerpartiet föreslår därför
att Lindesbergs kommun samarbetar med övriga tre kommuner i norr för att starta upp en gemensam utredning om en mindre enhet för yngre demenssjuka.

att en mindre enhet byggs / rustas, som kan fungera både som korttidsboende och som särskilt boende för yngre demenssjuka.

Guldsmedshyttan 10 augusti 2018

Christina Pettersson