Integrationsarbete i skolan

Svar till Lillemor Bodman (M)

Lillemor Bodman (M) har skrivit en motion där hon vill att alla skolformer i Lindesbergs kommun ser över, dokumenterar och utvärderar vilket integrationsarbete som görs, att en samordning mellan skolformerna görs som skapar en progression i integrationsarbetet samt att kommunfullmäktige får ta del av arbetet som görs i en rapport.

Lillemor Bodman skriver att eleverna på språkintroduktionen på Lindeskolan önskar att de kunde umgås mer med svenska ungdomar, att ha svenska kompisar. Vi förstår ungdomarnas önskan och undrar varför Lillemor Bodman, som både sitter i kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden för (M) och som dessutom arbetar på Lindeskolan som lärare inte har lyft detta i sitt arbetslag eller med skolledningen om hon anser att arbetet som utförs inte uppfyller de krav som ställs på skolan?

Socialdemokraterna och Centerpartiet är för integration och arbete som görs för att öka integrationen. Dock sade vi nej till Moderaternas motion av framför allt två skäl. Det ena är att det är en betydligt större fråga som kräver samverkan mellan flera olika aktörer, det andra är att skolan redan arbetar med frågan.

Det finns ingen mening med att lägga på ytterligare administration på skolans personal för att dokumentera något de redan har skyldighet att göra. Att dokumentera ytterligare är en administrativ åtgärd som tar tid och resurser ifrån skolans viktigaste uppdrag – att utbilda våra barn till fungerande samhällsmedborgare. I det ingår arbete med integration på olika sätt.

Integration berör fler arenor än skolan, och självklart ska även skolan arbeta med integration. Det här är dock en större fråga som berör fler verksamheter och olika delar av samhället, exempelvis polisen, bostadsbolagen, föreningslivet, socialtjänsten, vuxenutbildningen och arbetsgivare.

Kommundirektören har dessutom redan uppdraget att säkerställa att frågor som rör samtliga diskrimineringsgrunder inkluderas i kommunens nya styrmodell, i detta ingår även att arbeta med integration.

Att dokumentera mer i skolan leder inte till att eleverna får fler svenska kompisar. Bostadssegregation är ett större bekymmer som leder till att mötet med andra i vardagen, utanför skolan uteblir. Detta betyder att vi måste arbeta med hur våra bostadsområden är utformade och vi måste arbeta med att få med de här ungdomarna i det föreningsliv många svenska ungdomar redan är engagerade i. Här är vårt kommunala bostadsbolag LIBO en viktig nyckelspelare på samma sätt som våra lokala föreningar är det.

De flesta barn och ungdomar får vänner antingen i skolan eller genom gemensamma intressen. För de elever som nu går i grundskolan och har fått svenska vänner kommer det antagligen att vara lättare och mer naturligt att umgås med de svenska kompisar de förhoppningsvis fått redan i grundskolan än det är för många av dem som kommit i de övre tonåren och börjat direkt i gymnasiet.

Vi är för arbete med integration och vi anser också att det går att göra mer, och vi vill göra det på ett annat sätt. Mer administration leder inte till fler kompisar, tillsammans i ett större sammanhang skapar vi ett samhälle för alla.

Magnus Storm (C) ochLinda Svahn (S)