MOTION: Behovet av dagvård för personer med kognitiv svikt

Lindesbergs kommun står enligt all tillgänglig statistik inför en kraftig höjning av antalet personer 80+ i kommunen. Förklaringen till detta är att 1940-talets stora barnkullar nått denna ålder samt att medellivslängden ökar. Lindesbergs kommuns ökade attraktivitet för de äldre att bo i inverkar också. Bra och förhållandevis billiga bostäder, fin miljö runt sjöarna i hela vår kommunen kan vara ytterligare en förklaring.

Enligt all forskning på området höjs hela tiden risken för den äldre att få kognitiv svikt med olika diagnoser som följd t.ex. Alzheimer, frontotemporal demens pann- och tinnings-skador), Lewykroppsdemens , blodkärlsdemens och Parkinson sjukdom med demens.

I hela Sverige beräknas 130–150 000 personer ha en demenssjukdom. 40 % av dessa bor på särskilt boende. Många personer bor i eget boende med oavlönade anhörigvårdare och/eller hemtjänst. En stor andel av dessa personer har en medelsvår till svår demens, vilket medför tilltagande och uttalad svikt i de kognitiva förmågorna. Man är då i behov av personcentrerad och nära vård av personal och anhöriga för att klara sitt dagliga liv.

Ett sätt att behålla sina kognitiva färdigheter en längre tid in i sjukdomen kan vara att delta i olika aktiviteter. Promenader och fysisk aktivitet i olika former ger ett bättre mående och en fördröjning av den svårare kognitiva svikten.

Dagvård för personer med minnesproblematik är en mycket viktig åtgärd för att ge deltagare stimulans, social träning och en meningsfull vardag. Till detta kommer ett par dagars välförtjänt lugn och återhämtning för den anhörige, som kanske fått vaka under nätterna för att den sjuke vandrar på natten. Det är ofta förekommande att den person som vårdas gör natt till dag och vice versa. I stället för två vårdkrävande äldre kan denna insats med dagvård, förebygga att den vårdande insjuknar och båda hamnar på särskilt boende/sjukhus.

Svaret jag fått är att en satsning på demensteamet ska leda till att de ska ge insatser i hemmet. Hur många av oss vill/önskar att personer kommer till oss i hemmet. Hemtjänsten är välkomna, men inte så länge man vill klara sig själv och våra anhörigvårdare, oftast kvinnor, vill klara sig själva, men med stöd till den sjuke makan/maken/sambon eller släktingen från kommunens socialtjänst i form av t.ex. dagvård, avlösning, växelvård etc. behövs.

Stängningen av demensdagvården medför ökat tryck på fri avlösning, växelvårdsplatser och ansökningar till särskilt boende. Men ingen föreslagen ökning av fri avlösning 10 tim per månad eller fler växelvårdsplatser har föreslagits eller beslutats av nämnden.

Ett nytt särskilt boende med 60 platser ser jag fram emot men detta kräver både mer pengar till investeringar och först en boendeplan som lever upp till namnet boendeplan. I väntan på detta bör demensteamet starta upp, som flera med mig har väntat på sedan december 2021. Vi föreslår att en representant från Region Örebro län ingår i demensteamet t.ex. från medicinavdelningen på Lindesbergs Lasarett för kontinuitetens skull.

Vill även påpeka att jag skickade in en motion den 10 augusti 2018 angående ett behov av en mindre enhet för vård, korttidsvård och avlastning för anhöriga till unga personer som fått diagnos. Motionen berör möjligheten att i KNÖL sammanhang gemensamt driva denna enhet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Centerpartiet följande:

ATT demensdagvården startar, gärna med en indelning i grupperna lätt resp. svår kognitiv svikt.

ATT lokalerna på Källgården, som vi fortsatt betalar för och som nu används för personerna på avdelningarna dagtid under reparationerna av samtliga avdelningar och som nu planeras bli personalutrymmen ersätts snarast med andra lämpliga lokaler.

ATT så mycket som möjligt görs för att underlätta för de anhöriga t.ex. anhörigträffar för dem som nyligen fått sin diagnos, gärna tillsammans med den nydiagnostiserade patienten och representant från Region Örebro län.

Christina Pettersson
För Centerpartiet