Bättre omsorg med språkombud

Vi står inför en enorm utmaning. De kommande tio åren ökar den äldre befolkningen kraftigt och antalet personer i arbetsför ålder minskar. Det innebär att konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden kommer att tillta.

I dag arbetar cirka 1,2 miljoner människor i välfärden i Sverige och vi behöver rekrytera flera.

Yrken inom vård och omsorg är kommunikativa och kraven på god muntlig och skriftlig kommunikation ökar ständigt. Språkutvecklande insatser bidrar till trygg vård och omsorg, inget är annorlunda i Lindesbergs kommun, därför valde vi att satsa på språkombud.

Med hjälp av språkombud skapas språkutvecklande arbetsplatser. Att medvetet stötta språkutveckling, bidrar språkombud till att personalen utvecklar sina kunskaper i svenska språket oavsett vem de är och var de är födda. De ger stöttning vid dokumentation och skapar trygghet samt ökar viljan att dokumentera. Språkombud har ökade kunskaper om vuxnas språkinlärning, vilka svårigheter man kan ha på grund av dyslexi, med mera.

I en motion från Sverigedemokraterna i Lindesbergs framhåller de vikten av insatser för medarbetare inom vård och omsorg att få stöd och hjälp i det svenska språket.

Trots det positiva som motionen innehåller vill Moderater och Sverigedemokrater avsluta insatserna med språkombud då de anser att det inte är socialförvaltningens uppdrag att ge stöd utan ansvaret ska ligga på SFI.

Vilket stöd ska vi då ge våra medarbetare som i generationer varit svenskar, men som har dyslexi eller andra språkliga svårigheter eller de med invandrarbakgrund som klarat skollagens krav i SFI?

Vad anser Kristdemokrater och Liberaler blir bättre genom att ta bort denna stödinsats? Kommer ni tiga still och bli med Moderater och Sverigedemokrater och trampa på dem som har en funktionsnedsättning?

Magnus Storm

oppositionsråd (C)