Så ska Örebro kommun använda 54 extra miljoner i äldreomsorgen

Äldre ska vara trygga med den äldreomsorg de får. Bemanningen på Örebros vård- och omsorgsboenden ska därför öka. Det är de politiska prioriteringar som ligger bakom beslutet på nämnden om hur det statliga stödet på 54 miljoner kronor ska användas

På torsdagens programnämnd tar Social välfärd beslut om att rekvirera 53 954 134 kronor från Socialstyrelsen. Viljeinriktningen är tydlig när Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet beslutar om hur pengarna ska fördelas, kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka.

Arbetet med att nå en ekonomi i balans är fortsatt prioriterat och tack vare ett hårt arbete ute i verksamheterna och ett politiskt ansvarstagande har ett underskott för hela den sociala välfärden på 145 miljoner 2019 minskat till ett underskott på 50 miljoner för 2020. Det är en förbättring med nära 100 miljoner kronor, och även om Corona har haft en stor påverkan på ekonomin är utvecklingen mycket positiv.

- Den positiva utvecklingen är glädjande men vi måste hela tiden kontinuerligt fortsätta ta ansvar för att politiskt jobba mot en ekonomi i balans och en trygg välfärd för alla Örebroare, säger Annika Tholster (C), presidieledamot i programnämnd Social välfärd.

Statsbidraget är årligt och kommer i år fördelas som följer:
15 miljoner av dessa pengar riktar majoriteten särskilt till ökad bemanning inom vård- och omsorgsboenden, 5 miljoner till kvalitetshöjningar och resten fördelas ut till verksamheterna. I budgeten tydliggörs också vikten av att arbeta mot ofrivillig ensamhet vilket även pandemin har belyst. Att antalet personal som besöker individer inom hemvården ska bli färre och att kompetensutvecklingen och arbetsvillkoren hos personalen ska förbättras är andra viktiga prioriteringar.