Fler söker funktionsstöd i Örebro kommun

Svar till Pia Delin (L), med anledning av insändare i NA den 28 mars

Pia Delins artikel hänvisar bland annat till att personer med funktionsnedsättning har minskat med 13 procent under 2023, - i landet.
Men i Örebro ser vi en ökning av sökande i kategorin 0-22 åringar enligt Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). Fler sökanden och en allt svårare problematik leder till ökade kostnader för nämnden. Vilket vi jobbar hårt med för att klara och samtidigt uppnå en ekonomi i balans.
Evakueringsplaner inom BMSS "Bostad Med Särskild Service" så är det en aktuell fråga som varken har eller kommer att ignoreras, när det gäller att tillgodose behoven hos personer med funktionsnedsättning. Det är oacceptabelt, varpå vi i majoriteten gett förvaltningen i uppdrag att jobba med just detta område. Förvaltningen har i detta nu redan en inplanerad dag i april för att jobba vidare med frågan.

Att se att personer med funktionsnedsättning oftare hamnar i långvarigt ekonomiskt bistånd, är inget vi inom nämnden kan hantera, det kan dock vara en indikation på hur bristfälligt systemet är. Det är också nedslående att höra om den ojämlika tillgången till insatser beroende på vilken kommun man bor i, vilket helt klart är ett brott mot principen om lika tillgång till vård- och stöd. Majoriteten i Örebro kommun eftersträvar att alla ska ha lika tillgång till insatser, vårdoch stöd.

Vi håller med om att LSS-lagen fortfarande måste gälla, och att kommunerna måste uppfylla sina skyldigheter enligt lagen utan att införa egna direktiv som kan äventyra kvaliteten på stödet. Men som ansvariga politiker måste vi också kunna lita på professionen när det kommer till effektiviseringar och genomlysningar av verksamheter och förslag på möjliga effektiviseringar utan att skära ner på kvaliteten för de vi finns till för. Funktionsstödsnämnden har det yttersta ansvaret för att tillgodose att personer som är i behov av stöd, vård och andra insatser de har rätt till.

Efter drygt ett år av styrning på uppdraget har vi i majoriteten för Funktionsstödsnämnden, sett att det finns mycket att jobba med och stora utmaningar som vi tar oss an. En omorganisation inom området för funktionshindrade måste hanteras med försiktighet och kommuniceras med berörda parter vilket vi bedömer att man har gjort.
Enligt den medarbetarundersökning som skickades ut den 6-29 oktober, alltså efter att omorganisationen hade inletts, gav inga indikationer på att något skulle ha blivit sämre, snarare tvärtom då vi ökade från 80 till 81 inom området för styrning.
Med hänsyn till det ekonomiska läget är det viktigt att på lokal nivå göra genomlysningar av olika områden för att använda befintliga resurser på bästa sätt och upprätthålla en god livskvalitet för bl.a. denna målgrupp.

Med dessa förtydliganden så vill vi i majoriteten bedyra att vi gör allt i vår makt för att infria våra ambitioner om en väl fungerande välfärd inom Funktionsstödsområdet i Örebro kommun.

Gunhild Wallin (C) | Ordförande Funktionsstödsnämnden i Örebro kommun
Daniel Ekblad (S) | 1:e Vice Ordförande Funktionsstödsnämnden i Örebro kommun
Hossein Azeri (M) | Nämndansvarig för Moderaterna i Funktionsstödsnämnden i Örebro kommun