Bevara och utveckla Campus Grythyttan

Örebro Universitet utreder just nu Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, dess verksamheten samt lokalisering. En mängd faktorer ligger enligt universitetsledningen bakom utredningen, som säger sig vilja utveckla Campus Grythyttan, inte avveckla.

Varningsklockorna börjar genast ringa. I den urbana eran är det uppenbarligen enklare att både rekrytera elever, personal, forskare, bedriva kvalitativ verksamhet och söka forskningsmedel om verksamheten bedrivs i en större stad, än i en mindre. Vi menar att det inte har med lokalisering att göra, utan med ambition, helhetssyn och en stor portion vilja och övertygelse.
Decentralisering var grunden för uppkomsten av Örebro universitet. Uppsala universitet placerade en universitetsfilial i Örebro i slutet av 60-talet. Sedan grundades Högskolan i Örebro som år 1999 blev universitet.

Att sprida statliga verksamheter i landet bidrar till att flytta makt och möjligheter närmare människor. Statistiska centralbyrån och Transportstyrelsen är två myndigheter som utlokaliserats till Örebro med goda resultat.
Sen slutet av 60-talet har befolkningsmängden i Hällefors kommun nästan halverats, och särskilt hårt drabbades kommunen av stålverkets nedläggning 1991. Stålverket monterades ned bult för bult och exporterades till Kina.
För att ta sig ur krisen behövdes en utvecklingsstrategi och därmed skapades visionen Från Ståltid till Måltid. I samverkan med Högskolan i Örebro bildades Restauranghögskolan och placeringen i Grythyttan har i mycket stark grad bidragit till den lokala utvecklingen i kommunen liksom besöksnäringen i allmänhet. Restaurangutbildningen i Grythyttan blev kroppspulsådern i bygden.
Ett unikt ställningstagande gjordes av staten, för att säkra upp att den regionala satsning som gjordes för Bergslagen och Grythyttan skulle förbli på den platsen. Restaurangutbildningarna förstärktes med ett regleringsbrev där regeringen fastslog att Örebro universitet skall driva utbildning i just - Grythyttan.
Självklarhet ska Örebro universitet utreda förutsättningar och kvalitet när det gäller utbildning och forskning. Även vid Campus Grythyttan. Det är nödvändigt för att resultatet ska komma medborgare och näringsliv till nytta. Vi ser dock inte att förutsättningarna för den verksamheten per automatik skulle förbättras, genom placering på annan ort.

Besöksnäringen har, innan Campus Grythyttan, inte haft en akademisk tradition i Sverige. Nu behöver näringen mer än någonsin både utbildning och forskning. Örebro universitet satsar på Mat och Hälsa, det är viktiga satsningar. Men vi känner en viss oro för att en centralisering av utbildning inom hotell-, restaurang- och besöksnäring lätt kommer i skuggan av universitets starka fokus på medicin och hälsa vid Campus Örebro.
Att dra upp roten på det kunskapsträdet som bär både matkvalitet, social gemenskap, besöksnäring, hållbarhet, för att återplantera i en miljö utan 30 års uppbyggd kunskap av måltidens betydelse, är riskfyllt. Trädet riskerar att varken rota sig eller ge frukt när det återplanteras.

I dagens regionala samhällsplanering pekas ett fyrpoligt kraftfält ut, där näringsliv, offentlig sektor, akademi och det civila samhället kuggar i varandra. Vi menar att det ligger i universitetets ansvar att främja lokal utveckling och därmed också se på samtliga effekter av omlokalisering av Campus i Grythyttan.
Vi ser inte hållbarheten i en centralisering av Campus Grythyttan, lika lite som export av hela stålverket till Kina.
Spadtag för spadtag och bult för bult vill vi berika den kraften som finns på landsbygden till gagn för hela Sverige.

Helena Vilhelmsson
Centerpartiet , riksdagsledamot, Nora

Torbjörn Ahlin
Centerpartiet, regionråd, Kumla

Lars-Göran Zetterlund
Centerpartiet, kommunstyrelsen, Hällefors

Tobias Nygren
Centerpartiet, f d prefekt, Grythyttan