BUDGET 2017

Centerpartiets förslag till budget för 2017.

På novembermånads Kommunfullmäktige fastställdes budget för 2017. Vi i Centerpartiet hade lite förslag till ändringar och tillägg av majoritetens budgetförslag. Dessvärre fick vi inte igenom något av våra förslag. Vårt förslag till ändringar kan läsa här nedan i sin helhet.

Centerpartiets budgetförslag för 2017

Centerpartiet håller till stor del med majoritetens budgetförslag. Men med dessa tillägg och ändringar.

Ramar. Kommunerna får ett extra tillskott i form av ”välfärdsmiljarderna”. Det tillför vår kommun 9,6 Mkr mer enligt budgetförslaget. Stor del av detta har redan fördelats ut enligt liggande budgetförslag, detta är bra, men dock anser vi i Centerpartiet att det är för stor del som läggs på KS-oförutsett.

Vi i Centerpartiet vill styra över mer av välfärdsmiljarderna till Barn- och Utbildningsförvaltningen.

De medlen anser vi skall användas till att fler vuxna skall vistas och synas i grundskolans verksamheter. Utbildade lärare utför idag flera arbetsuppgifter som andra vuxna skulle kunna göra. För att låta lärare vara just lärare behöver vi anställa fler i skolan som kan bidra till ett ökat lärande genom att vara hjälpande för eleverna tillika avlastande för lärarna.

Vi i Centerpartiet har tidigare lämnat in en motion om ”Giftfri vardag”. I linje med den motionen så anser vi att arbetet med att avlägsna gifter i våra barns närhet borde öka och vi anser att medel för detta finns inom befintlig ram. Speciellt då en kartläggning av kommunens verksamheter kan utföras utan större kostnader. När den är utförd kan arbetet med att byta ut giftiga ämnen i våra barns närhet fortsätta och ersättas med nya giftfri produkter och inventarier.

Centerpartiet anser att kompetensutveckling samt förmåner för våra anställda är av stor vikt. Medel för detta anser vi ryms i upprättat budgetförslag. Det som är av störst vikt för 2017 är att vår personal inom kostverksamheten får den kompetensutveckling de anser sig behöva för att upphandla, tillreda och servera bra mat av närodlade råvaror till våra barn och äldre.

Vi anser också att upphandling av närodlade råvaror producerade enligt svensk lagstiftning ryms i upprättat budgetförslag.

Investeringar. Landsbygden är lika viktig för tätorten såsom tätorten är viktig för landsbygden. Vi anser att Landsbygdsutveckling skall vara en stående post i Investeringsbudgeten och vår förhoppning är att den skall utnyttjas till något projekt som ökar hela kommunens attraktivitet.

Centerpartiet vill också satsa på ett kulturellt centrum i Åtvidaberg men för att i nuläget kunna satsa på de just nu mer behövande kärnverksamheterna, måste denna kultursatsning vänta. Målet gällande kommunens investeringar under mandatperioden anser vi skall nås och mycket investerades i början av mandatperioden. Biblioteket har fått mer än nog. Vi har stora utmaningar framför oss när det gäller bostadsförsörjning. Behov kan också uppstå för mer investeringar i våra kök. Vi har också ett stort behov av nya gruppbostäder. Den senare finns med i investeringsbudgeten men utan något belopp så därför får vi avvakta med en del investeringar.

Centerpartiets yrkanden:

Ramar

Föra över 1,35 Mkr från KS oförutsett till Barn- och Utbildningsförvaltningen

Investeringsbudget

Utökning av Budget 2017. - Landsbygdsutveckling 500 tkr

Centerpartiet vill att följande investeringar lyfts ur Budget 2017. – Utveckling Kulturcentrum 1,5 Mkr