Handlingsprogram mandatperioden 2019-2022

Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden. Vi vill ha ett hållbart samhälle där man ska kunna bo, leva och verka i hela landet. Vi brinner för att människor skall få bestämma mer själva. Centerpartiet anser att politiska beslut skall ligga så nära medborgaren som möjligt. Det betyder att DU skall ha mer att säga till om för att din vardag skall fungera. Det är det vi kallar för ”Närodlad” politik!

 

Jobb och företagande – ”Det skall vara kul att vara företagare”

Vår ekonomi kommer av att så många som möjligt är med och bidrar. Alla som kan ska bidra till vår välfärd med att ha ett arbete efter bästa förmåga. Ju fler som bidrar desto större möjlighet har vi för en fortsatt hög nivå på den samhällsservice som vi anser att vi som kommuninvånare har rätt till.

Tillväxten av sysselsättning sker till stor del inom småföretagen, varför småföretagares villkor särskilt bör beaktas. Möjlighet att i privat regi utföra tjänster inom den offentliga sektorn behöver stimuleras. Initiativ från anställda som vill ta över verksamhet i egen regi måste välkomnas och stödjas. Kommunal upphandling bör utformas så att även små lokala företag kan delta.

Ett vitalt näringsliv är den viktigaste förutsättningen för en livskraftig utveckling i vår kommun. Vi måste vara en flexibel kommun och minska ned på byråkratin. Allt för en enklare kommunikation mellan näringslivet och kommunen.

Centerpartiet vill:

 • att kommunen skall erbjuda alla gymnasieungdomar på Facetten, som står utan sommarjobb, sommarjobb i kommunens regi.
 • underlätta till företagsetableringar i alla delar av vår kommun så att människor skall kunna bo och arbeta i hela kommunen
 • ta fram en strategi för hur kommunen ska få ett ökat antal lärlingsanställningar som kan kombineras med gymnasiestudier samt lyfta upp möjligheterna till yrkesintroduktionsanställningar i de verksamheter som bedrivs i kommunal regi
 • ge god kommunal service till ortens företag genom flexibilitet och lyhördhet
 • dela upp upphandlingar och inköp för att gynna lokala näringslivet
 • förbättra villkoren för jobbskaparna så att de kan växa och anställa fler
 • utveckla besöksnäringen och uppmuntra privata initiativ inom turistbranschen

 

Skola och omsorg – ”Jag vill ha bästa skolan och omsorgen”

Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Det är det starkaste verktyg individen besitter för att utöka sina möjligheter oavsett social och ekonomisk bakgrund. Från förskola till forskning utgör utbildningen grunden för jobb, företag och vårt lands konkurrenskraft. En skola med eleven i centrum är den enskilt viktigaste reformen för att fler unga människor ska börja vuxenlivet med goda kunskaper och ett arbete. Alla barn har rätt att få de kunskaper som gör dem till delaktiga samhällsmedborgare. Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll.

Till en bra ålderdom hör att kunna känna sig trygg, bemötas med respekt och ha ett meningsfullt liv. Att åldras är mycket individuellt, det ser olika ut för olika människor. Däremot finns det en sak som är lika – människors vilja att själva bestämma över sin vardag. Vården och omsorgen ska stärka människors trygghet och den ska erbjuda hög kvalitet. Vården ska vara på lika villkor, gälla alla skeden i livet och ska kunna fås efter det egna behovet. Vi ser även positivt på parboende så att makar inte påtvingas oönskad separation.

Centerpartiet vill:

 • värna mångfald och vill därför stödja utbyggnad av alternativa förskolor, skolor och omsorg
 • för att hålla en hög kvalitet skall kompetensutveckling för all personal förstärkas
 • att all matlagning till förskola, skola och äldreboende ska ske på varje enskild enhet
 • arbeta för att Åtvidabergs kommun ska ha en mindre trångboddhet i skolorna
 • förstärka skolans resurser så att alla elever har möjlighet att nå sina mål
 • att de fysiska aktiviteterna i skolan får ett större utrymme
 • att öka närvaron av antalet vuxna i skolan, så att lärare får vara pedagoger och så att andra kan vara rastvakter, utföra administrativa uppgifter mm
 • att skolorna samt förskolorna i de mindre orterna i kommunen ska vara kvar
 • stärka studiernas koppling till arbetsmarknaden, oavsett om du läser ett teoretiskt eller praktiskt program
 • införa och tillämpa LOV, Lagen om valfrihetssystem, i all omsorg
 • ha fler trygghetsboende, även utanför tätorten
 • uppmuntra kooperativa lösningar
 • stödja och avlasta anhörigvårdare
 • ge möjlighet att kunna läsa en andra gymnasiekompetens

 

Miljö och klimat – ”Jag vill bruka utan att förbruka”

Ingen kan välja att inte påverkas av det som händer med naturen och klimatet. För att vi ska få ett hållbart samhälle måste alla ta ansvar. Att bruka utan att förbruka jordens resurser har alltid funnits i Centerpartiets själ. Vi ser att en kombination med tillväxt men med minskade utsläpp är fullt möjlig. Vi vill därför skapa goda förutsättningar för jobb och företagande med inriktning miljö och klimat.

Att bevara den bästa åkerjorden för odling är viktigt för vår framtida försörjning av såväl mat som energi. Vår matproduktion håller landskapet öppet, skapar kulturvärden och nya jobb. Sverige har tack vare ett långsiktigt arbete en låg läkemedelsanvändning som minskar risken med antibiotikaresistenta bakterier.

Centerpartiet vill:

 • att alla ska ha rätt till en giftfri vardag inom kommunens verksamheter
 • arbeta för en etablering av solceller på kommunens fastigheter
 • se etablering av laddningsstationer vid alla kommunens arbetsplatser samt att kommunen skall arbeta för etablering av en biogasmack
 • att kommunen skall ställa tydliga miljö- och klimatkrav vid all offentlig upphandling
 • att kommunen skall anta Region Östergötlands och Länsstyrelsens framtagna Livsmedelsstrategi


Kultur och fritid – ”Jag vill ha ett rikt kultur och fritidsliv”

Alla skall kunna ta del av kultur eller delta i föreningslivet. Kulturen är skapande av gemenskap och upplevelse som kan ge oss perspektiv på vår egen och andra människors situation i tillvaron. Kulturen bör rymma både bevarande och nyskapande samt främja gemenskap, tolerans och personlig utveckling. Folkrörelser, studieförbund, fria grupper och enskilda utövare av kultur har stor betydelse både för kulturarbetet och som förnyare av kulturen. Målsättningen för kommunen bör i första hand vara att satsa på det idéburna och frivilliga föreningslivet. Den enskilda människans initiativförmåga, samarbete med andra och ansvarstagande, tränas i ett aktivt föreningsliv.

Centerpartiet vill:

 • ge förutsättningar för ett levande förenings- och kulturliv
 • ge studieförbunden stöd i deras viktiga roll
 • att kommunen skall driva på och vara mer lyhörd för att ta tillvara på ungdomars idéer
 • stötta närvaron av en simhall i Åtvidabergs kommun

 

Integration – ”Jag ser att arbete är vägen in i samhället”

Centerpartiet tror på alla människors lika värde. Människor som flytt undan förtryck och förföljelse och fått en fristad i Sverige ska så snart som möjligt, genom arbete eller utbildning, kunna försörja sig själv och sin familj. En bra integration underlättas även av kunskap om samhället man kommer in i. Det kan ske genom språket, möte med lokalbefolkningen eller genom idrotts- och föreningsliv. Det är viktigt att de som idag kommer till Sverige och redan har en hög utbildning så snabbt som möjligt får sin utbildning validerad och kompletteras för att passa den svenska arbetsmarknaden. Det är också viktigt att det skapas fler arbetstillfällen för de lågutbildade som finns i och kommer till Sverige.

Centerpartiet vill:

 • att kommunen skall ha ett ökat samarbete med idrottsföreningar, ideella organisationer och studieförbund när det gäller samhällsorientering och att proaktivt arbeta med integrationsfrågor
 • att kommunen skall inventera kompetenser och yrkesgrupper bland de asylsökande för att bidra till nya vägar för dem att snabbare komma in på arbetsmarknaden
 • inrätta praktikplatser i kommunens verksamheter för att öka integrationen


Kommunikationer – ”Jag vill ha säkra kommunikationer”

Ökad tillgänglighet av viktiga samhällsfunktioner på landsbygden såsom kollektivtrafik, bättre vägar och bredband är nödvändig för landsbygden samt våra strategiska orters möjlighet att utvecklas.

Arbetet för en ökad trafiksäkerhet måste inriktas på att speciellt skydda barn, äldre och handikappade, och vid varje kommunal planering måste deras skydd vara högt prioriterat. Som ett led för ökad trafiksäkerhet måste kommunen vara pådrivande gentemot Trafikverket så att standarden förbättras på våra vägar i hela kommunen.

Centerpartiet vill:

 • se fler rastplatser med toaletter längs RV 35
 • öka bidragen till enskilda vägar
 • att kommunen skall jobba både för upprustning av RV 35 och Tjustbanan
 • att kommunen skall jobba för att 100 % skall ha tillgång till fiber i kommunen

 

Bostäder – ”Jag vill kunna välja där jag vill bo”

Vi har nu bostadsbrist på flera håll i landet så också i vår kommun. Vi måste göra flera insatser för att minska bristen av bostäder. Förtätningar i tätorten är en del av det men självklart är exploatering i våra strategiska orter samt även ströhus ute på landsbygden också att sträva efter. En av åtgärderna är att vi måste skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden och göra det enklare att bosätta sig där. Dessvärre äger kommunen på tok för lite mark. Fler åtgärder behöver till för att kommunen skall kunna få rådighet över mer mark och då i rätt lägen.

Kommunen måste ha mer kontakt med markägare. Vi som kommun måste också ställa frågorna på rätt sätt. Vi skall ställa frågor som: Vad krävs för att bygga? Vilka åtgärder skall kommunen ta för att ni skall ta steget för att exploatera? Var skulle du vilja exploatera?

Centerpartiet har som mål att i ett helhetsperspektiv effektivisera och minska energianvändningen och verka för en fossilbränslefri kommun. All samhällsplanering måste ske energismart, det gäller inte minst för all nybyggnation.

Centerpartiet vill:

 • att kommunen skall planera samhället så att våld och otrygghet minimeras
 • att kommunen skall som garant gentemot privata hyresvärdar kunna erbjuda etableringsbostäder
 • att kommunen skall arbeta för att möjliggöra byggnation snabbare och enklare
 • att kommunen skall utreda eventuellt behov av ett kommunalt bostadsbolag
 • att kommunen skall uppmuntra byggnation av klimatsmarta bostäder