Nomineringsprocess Kommunfullmäktigevalet 2018

Regler samt tidplan för nomineringsprocess inför 2018 års val till kommunfullmäktige

Regler för nomineringsprocessen finns angivna i Centerpartiets stadgar (fastställda av partistämman 2015) och arbetsordning (fastställd av förtroenderåd 2016).

2017

Februari; Regler antas

Förslag till regler och tidplan för nomineringsarbetet tas av kretsårsmötet. Stadgarna måste följas och den fastställda listan måste lämnas in till distriktet inom angiven tid.

Reglerna ska säkerställa att processen är förutsägbar så att alla medlemmar har möjlighet att förhålla sig till reglerna samt förstå hur nomineringsprocessen kommer att gå till.

Före februari månads utgång

Kretsårsmötet fastställer regler och tidplan för nomineringsarbetet samt utser en nomineringskommitté inför val till kommunfullmäktige.

Nomineringskommitténs ansvar:

att i enlighet med de av stämman fastställda reglerna för nomineringsprocessen och skrivningarna om god representativitet upprätta ett förslag till valsedel.

Nomineringskommittén har rätt att själva nominera kandidater.

Det är kommitténs ansvar att säkerställa att alla som föreslås är valbara till det val som nomineringen avser.

Alla medborgare som är valbara till den församling som nomineringen gäller kan föreslås i förnomineringen. Först när valsedeln ska fastställas krävs medlemskap av alla som kandiderar eftersom medlemskap i Centerrörelsen är en förutsättning för att kunna representera Centerpartiet.

Mars – september; Förnominering

Förslag på kandidater som ska gå ut på omröstning lämnas till nomineringskommittén.

Särskilt nomineringsmöte anordnas av kretsen. Vi använder oss av ”fri nomineringsrätt” d.v.s. alla har rätt att nominera kandidater till listorna. Även de utanför rörelsen.

Kretsstyrelsen uppmanas att bjuda in till tema och diskussionsmöte fram till medlemsomröstningen för att möjliggöra för kandidaterna att göra sig kända. När det gäller region- och riksdagskandidater sker samordning från distriktet.

Blivande kandidater uppmanas att aktivt delta i förnominering, utbildningar och sedan i valarbetet.

Under hela perioden fram till 30 september kan namnförslag lämnas direkt till nomineringskommittén från enskilda personer.

30 september

Nomineringsförslag ska vara nomineringskommittén tillhanda senast 30 september 2017.

Oktober

Nomineringskommittén ska säkerställa att föreslagna kandidater är medlemmar och att de är valbara.

De föreslagna kandidaterna ska tillfrågas och ge skriftligt medgivande innan namnen sänds ut för omröstning. Det skriftliga svaret ska innehålla uppgift om namn, adress och personnummer.

Nomineringskommittén ska upprätta en förteckning i bokstavsordning med namn, adress, titel, ålder och kommuntillhörighet på kandidaterna. Samtliga medlemmar i kretsen ska kunna ta del av presentationen.

Presentationen ska ske på lika villkor för alla kandidater.

Sista datum för svar/medgivande och därmed möjlighet att finnas med i presentationen är 22 oktober 2017.

November-december; Rådgivande medlemsomröstning pågår

Medlem kan rösta genom att skicka röstsedel i brev till nomineringskommmittén. Röstsedeln ska innehålla 7 namn som medlemmen ska rangordna. Den som erhåller en första plats får 7 poäng, 2:a plats ger 6 poäng o.s.v. Om valsedeln innehåller färre än 7 namnförslag ges poäng ”underifrån”, för att undvika taktikröstning.

Nomineringskommittén avgör hur omröstningen ska ske rent praktiskt. Det sätt man väljer ska garantera den röstandes anonymitet och säkerställa att varje medlem endast kan avge en röst.

I samband med omröstningen har medlemmarna rätt att föreslå nya kandidater som inte förnominerats.

Medlemsomröstningen skall vara åter nomineringskommittén senast den 14 december.

2018

Januari; Röstsammanräkning

Nomineringskommittén ansvarar för att sammanställa medlemsomröstningsresultatet. Kandidaternas totala poängsumma ska framgå samt antalet första, andra och tredjeplatser.

Den rådgivande medlemsomröstningen ligger till grund för nomineringskommitténs förslag till listan för kommunfullmäktigevalet 2018 som skall vara klar senast 25 januari 2018.

Vid utformning av valsedel ska jämlikhet, jämställdhet och mångfald vara ledord. Centerpartiet ska ha bredd i partiets representation och kompetenta, engagerade företrädare som tillsammans bildar en mångfald av erfarenhet och bakgrund. Därför är aspekter som engagemang, bakgrund, erfarenheter, kön och ålder viktiga att värdera när valsedlar utformas och val förrättas.

Innan förslaget till valsedel presenteras ska nomineringskommittén kommunicera sitt förslag med kandidaterna. Kandidaterna ska i samband med detta tillfrågas om de accepterar nomineringskommitténs förslag eller om de avböjer nomineringen.

Förslaget tillsammans med resultatet från den rådgivande medlemsomröstningen ska finnas tillgängligt för ombuden i samband med att kallelse till nomineringsmöte sänds ut.

Februari; Nomineringsstämma – beslut om valsedel

Valsedel till kommunfullmäktige fastställs/beslutas på nomineringsstämma dit ombuden kallas. Mötet ska vara öppet för alla medlemmar.

Nomineringskommitténs förslag är huvudförslag när valsedeln ska fastställas.

Innan behandlingen av valsedeln avslutas nomineringarna. Efter detta beslut är det inte längre möjligt att nominera nya kandidater.

Kandidat som vid nomineringsprocessens början inte är medlem, ska vara medlem senast då listan rapporteras in till ansvarig valmyndighet. Annars stryks personen från listan. Om inte nomineringsstämman beslutat annat flyttas då alla kandidater under den strukne ett steg uppåt på valsedeln.

Valet är i första hand ett partival med personvalsinslag. Nomineringsgruppen, som föreslår representationen efter valet, bör ta hänsyn till såväl personkryss som placering på valsedeln.

Kandidatförsäkran

Alla som kandiderar på valsedel ska skriva under en kandidatförsäkran i samband med att de accepterar sin nominering. Mötespresidiet ska inför fastställande av valsedeln läsa upp kandidatförsäkran för nomineringsstämman så att alla kan ta del av vad det innebär att kandidera för Centerpartiet.

Distriktsstyrelsen ansvarar för och förvarar kandidatförsäkran i original under hela mandatperioden.

Anmälan av valsedel

Distriktsstyrelsen ansvarar för att samtliga fastställda valsedlar inom distriktet lämnas in till valmyndigheten på det sätt myndigheten anvisat.

Antagna valsedlar till kommunfullmäktige

Valsedel till kommunfullmäktige antas av en kretsnomineringsstämma dit alla medlemmar i kretsen kallas och har rösträtt.

Den fastställda listan och alla de uppgifter som kretsen önskar ha med på denna sänds tillsammans med justerat protokoll samt underskriva förklaringar (valmyndighetens särskilda blankett att kandidaten godkänner att stå med på listan) till distriktsexpeditionen senast 31 mars 2018.

Process efter valet till kommunfullmäktige

Gruppledare

Sittande gruppledare fortsätter i den rollen tills ny gruppledare valts av den nya kommunfullmäktigegruppen.

Kommunfullmäktigegruppen består av ordinarie ledamöter samt ersättare. Kommunfullmäktigegruppen upprättar en arbetsordning där frågor som kallelser, närvarorätt, förslagsrätt och rösträtt m.m. tydliggörs. Förslaget anmäls till kretsstyrelsen.

Kommunfullmäktigegruppen ska i dialog med kretsstyrelsen efter valet besluta vem/vilka som utgör förhandlingsdelegation och ansvarar för förhandlingar med andra partier å Centerpartiets vägnar.

Ett förhandlingsmandat ska ges som tydliggör vad förhandlaren har rätt att göra upp om och vad som kräver avgörande av kretsstyrelsen/nya kommunfullmäktigegruppen.

När den parlamentariska situationen efter valet är oklar ska beslut om Centerpartiets agerande fattas i dialog mellan kretsstyrelsen och den nyvalda kommunfullmäktigegruppen. Dialogen kan röra både politiska frågor och parlamentariskt samarbete. En kretsstämma kan hållas om stora förändringar ska göras eller om kommunfullmäktigegruppen och kretsstyrelsen har olika uppfattning om Centerpartiets agerande.

Nominering till nämnder och styrelser

Kretsstyrelsen och den nyvalda kommunfullmäktigegruppen utgör nomineringsgrupp. De ska gemensamt besluta om Centerpartiets representation i nämnder och styrelser genom att på ett transparent sätt inhämta önskemål och synpunkter från Centerrörelsens medlemmar. Beslut om representation sker på ett gemensamt möte med kretsstyrelsen och den nyvalda kommunfullmäktigegruppen. Kretsordförande är sammankallande.

Kommunfullmäktigegruppen och kretsstyrelsen ska ha en dialog vid nominering till fyllnadsval under mandatperioden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.