Nomineringsprocessen 2022

Förslag till regler samt tidplan för nomineringsprocess inför 2022 års val till kommunfullmäktige

 

Regler för nomineringsprocessen finns angivna i Centerpartiets stadgar och arbetsordning (fastställda av partistämman 2017).

2021

Februari; Regler antas

Förslag till regler och tidplan för nomineringsarbetet tas av kretsårsmötet. Stadgarna måste följas och den fastställda listan måste lämnas in till distriktet inom angiven tid.

Reglerna ska säkerställa att processen är förutsägbar så att alla medlemmar har möjlighet att förhålla sig till reglerna samt förstå hur nomineringsprocessen kommer att gå till.

Före februari månads utgång

Kretsårsmötet fastställer regler och tidplan för nomineringsarbetet samt utser en nomineringskommitté inför val till kommunfullmäktige.

Nomineringskommitténs ansvar:

att i enlighet med de av stämman fastställda reglerna för nomineringsprocessen och skrivningarna om god representativitet upprätta ett förslag till valsedel.

Nomineringskommittén har rätt att själva nominera kandidater.

Det är kommitténs ansvar att säkerställa att alla som föreslås är valbara till det val som nomineringen avser.

Mars – 22 september; Förnominering

Förnominering är den process där medlemmarna föreslår kandidater som de önskar ska finnas på Centerpartiets valsedel. Alla medlemmar har rätt att föreslå kandidater och att själva kandidera.

Alla medborgare som är valbara till den församling som nomineringen gäller kan föreslås i förnomineringen. Först när valsedeln ska fastställas krävs medlemskap av alla som kandiderar eftersom medlemskap i Centerrörelsen är en förutsättning för att kunna representera Centerpartiet.

De föreslagna kandidaterna ska tillfrågas och ge skriftligt medgivande innan namnen presenteras för medlemmarna.

Sista datum för förnominering, och därmed möjlighet för kandidaten att finnas med i presentationen är den 22 september.

22 september

Nomineringsförslag ska vara nomineringskommittén tillhanda senast 22 september 2021.

Oktober

Nomineringskommittén ska säkerställa att föreslagna kandidater är medlemmar och att de är valbara.

De föreslagna kandidaterna ska tillfrågas och ge skriftligt medgivande innan namnen sänds ut för omröstning. Det skriftliga svaret ska innehålla uppgift om namn, adress och personnummer.

Samtliga kandidater som nominerats inom rätt tid ska ges möjlighet att presentera sig på lika villkor. Kandidaterna ska presenteras i bokstavsordning. Samtliga medlemmar ska kunna ta del av presentationen. Nomineringskommittén ansvarar för att så sker.

Kandidatpresentationen kan ske på olika sätt. Det kan röra sig om skriftligt material i tryck eller på webb. Utfrågningar, hearings eller samtal med de personer som kandiderar kan komplettera presentationen. Om presentationsmöten genomförs ska alla medlemmar bjudas in till dessa.

Sista datum för svar/medgivande och därmed möjlighet att finnas med i presentationen är 22 oktober 2021.

November-december; Rådgivande medlemsomröstning och rösträkning

Medlem kan rösta genom att skicka röstsedel i brev till nomineringskommittén. Röstsedeln ska innehålla 7 namn som medlemmen ska rangordna. Den som erhåller en första plats får 7 poäng, 2:a plats ger 6 poäng o.s.v. Om valsedeln innehåller färre än 7 namnförslag ges poäng ”underifrån”, för att undvika taktikröstning.

Nomineringskommittén avgör hur omröstningen ska ske rent praktiskt. Det sätt man väljer ska garantera den röstandes anonymitet och säkerställa att varje medlem endast kan avge en röst.

I samband med omröstningen har medlemmarna rätt att föreslå nya kandidater som inte förnominerats.

Medlemsomröstningen skall vara åter nomineringskommittén senast den 9 december.

Nomineringskom­mittén ansvarar för att sammanställa resultatet från den rådgivande medlemsomröstningen så att kandidaternas totala poängsumma framgår. Även antalet första, andra och tredje platser per kandidat ska redovisas.

Resultatet från den rådgivande medlemsomröstningen ska tillsammans med resultatet från andra urvalsmetoder vara tillgängligt för kretsens alla medlemmar inför beslut om valsedel.

2022

Januari

Den rådgivande medlemsomröstningen ligger till grund för nomineringskommitténs förslag till listan för kommunfullmäktigevalet 2022 som skall vara klar senast 18 januari 2022.

Vid utformning av valsedel ska jämlikhet, jämställdhet och mångfald vara ledord. Centerpartiet ska ha bredd i partiets representation och kompetenta, engagerade företrädare som tillsammans bildar en mångfald av erfarenhet och bakgrund. Därför är aspekter som engagemang, bakgrund, erfarenheter, kön och ålder viktiga att värdera när valsedlar utformas och val förrättas.

Innan förslaget till valsedel presenteras ska nomineringskommittén kommunicera sitt förslag med kandidaterna. Kandidaterna ska i samband med detta tillfrågas om de accepterar nomineringskommitténs förslag eller om de avböjer nomineringen.

Förslaget till valsedel ska finnas tillgängligt för alla medlemmar senast åtta dagar före nomineringsstämman.

Februari; Nomineringsstämma – beslut om valsedel

Valsedel till kommunfullmäktige fastställs/beslutas på nomineringsstämma dit alla kretsens medlemmar kallas.

Nomineringskommitténs förslag är huvudförslag när valsedeln ska fastställas.

Innan behandlingen av valsedeln avslutas nomineringarna. Efter detta beslut är det inte längre möjligt att nominera nya kandidater.

Kandidat som vid nomineringsprocessens början inte är medlem, ska vara medlem senast då listan rapporteras in till ansvarig valmyndighet. Annars stryks personen från listan. Om inte nomineringsstämman beslutat annat flyttas då alla kandidater under den strukne ett steg uppåt på valsedeln.

Valet är i första hand ett partival med personvalsinslag. Nomineringsgruppen, som föreslår representationen efter valet, bör ta hänsyn till såväl personkryss som placering på valsedeln.

Kandidatförsäkran

Alla som kandiderar på valsedel ska skriva under en kandidatförsäkran i samband med att de accepterar sin nominering. Mötespresidiet ska inför fastställande av valsedeln läsa upp kandidatförsäkran för nomineringsstämman så att alla kan ta del av vad det innebär att kandidera för Centerpartiet.

Kretsen förvarar kandidatförsäkran i original och sänder en kopia till distriktet.

Anmälan av valsedel

Kretsstyrelsen är ansvarig för att sända beslutat förslag tillsammans med justerat protokoll till distriktet före det datum distriktet meddelat.

Distriktet ansvarar för att samtliga fastställda valsedlar lämnas in till valmyndigheten på det sätt myndigheten anvisat.

Process efter valet till kommunfullmäktige

Gruppledare

Sittande gruppledare fortsätter i den rollen tills ny gruppledare valts av den nya kommunfullmäktigegruppen.

Kommunfullmäktigegruppen består av ordinarie ledamöter samt ersättare. Kommunfullmäktigegruppen upprättar en arbetsordning där frågor som kallelser, närvarorätt, förslagsrätt och rösträtt m.m. tydliggörs. Förslaget anmäls till kretsstyrelsen.

Kommunfullmäktigegruppen ska i dialog med kretsstyrelsen efter valet besluta vem/vilka som utgör förhandlingsdelegation och ansvarar för förhandlingar med andra partier å Centerpartiets vägnar.

Ett förhandlingsmandat ska ges som tydliggör vad förhandlaren har rätt att göra upp om och vad som kräver avgörande av kretsstyrelsen/nya kommunfullmäktigegruppen.

När den parlamentariska situationen efter valet är oklar ska beslut om Centerpartiets agerande fattas i dialog mellan kretsstyrelsen och den nyvalda kommunfullmäktigegruppen. Dialogen kan röra både politiska frågor och parlamentariskt samarbete. En kretsstämma kan hållas om stora förändringar ska göras eller om kommunfullmäktigegruppen och kretsstyrelsen har olika uppfattning om Centerpartiets agerande.

Nominering till nämnder och styrelser

Kretsstyrelsen och den nyvalda kommunfullmäktigegruppen utgör nomineringsgrupp. De ska gemensamt besluta om Centerpartiets representation i nämnder och styrelser genom att på ett transparent sätt inhämta önskemål och synpunkter från Centerrörelsens medlemmar. Beslut om representation sker på ett gemensamt möte med kretsstyrelsen och den nyvalda kommunfullmäktigegruppen. Kretsordförande är sammankallande.

Kommunfullmäktigegruppen och kretsstyrelsen ska ha en dialog vid nominering till fyllnadsval under mandatperioden.

l

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.