Vår politik

Detta vill Centern i Ödeshög under denna mandatperiod

Ödeshögs befolkning

Centern vill att de som bor i Ödeshög ska ha de bra genom att vi lägger resurserna på de som redan bor här och utveckla en trygg och nära miljö.

Våra äldre

Centern vill satsa på trygghet och god kvalité inom äldreomsorgen genom att samla verksamheten till Solgårdens Äldre Centrum för att på ett bättre sätt kunna samnyttja ekonomiska och personella resurser.

Vi anser att det är viktig att våra äldre på Solgården får näringsriktig och variarionsrik mat och därför kommer vi att verka för att det varje dag ska finnas två olika maträtter för de äldre att välja mella. Vi vill också medverka till att målet till de äldre som serveras på kvällstid skall ha ett högt näringsinnehåll.

Barn och unga

Centern vill att stöd vid behov ska sättas in tidigt, och ske i samverkan med skola, socialtjänst och omsorg.

Företagande och service

Små företagare på landsbygden är också företag och tillsammans skapar dessa många små ett icke oansenligt antal arbetstillfällen på lansbygden. För att möjliggöra vidareutveckling av dessa företag och för att nya företag och företagsideer skall kunna etableras anser ÖdeshögsCenten att kommunen skall fortsätta ekonomiska satsningar på utbyggnad av bredband/fiber även på landsbygden.

Miljö

En viss del i kommunens budget öronmärks varje år för en miljösatsning i kommunen, exv solceller, bättre isolering eller miljödag i skolan. Centern i Ödeshög säger NEJ till en riskfylld gruvetablering i Norra Kärr.

Kultur

Centern vill att en ordentlig kulturscen ordnas i Ödeshög. Centern vill öka stödet till de ideella föreningarna eftersom de är viktiga för de ungas utveckling

Valfrihet och medbestämmande

Vi anser att det även under nästa mandatperiod skall vara 35 folkvalda i Ödeshögs Kommunfullmäktige för att upprätthålla den politiska representativiteten för våra innevånare.

Ödeshögs centernkrets


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.