en utvecklingsstrategi som lyfter östergötland

 En ny regional utvecklingsstrategi för Östergötland har äntligen antagits av regionfullmäktige efter en lång förankringsprocess. Med en gemensam strategi som utgångspunkt, ska vi fortsatt kroka arm med näringsliv, akademi, politik och civilsamhälle för att bidra till en hållbar utveckling i Östergötland. Centerpartiet kommer bidra till att Region Östergötland tar på sig ledartröjan för att förverkliga de prioriteringar vi enats kring. 

För oss är det särskilt roligt att ha varit delaktiga i att ta fram denna nya regionala strategi då det speglar Centerpartiets prioriterade frågor.

Strategin tar avstamp i vikten av ett mer digitalt Östergötland där utnyttjandet av digitala tjänster skapar möjlighet för handel, kultur och offentlig service i hela regionen.

Vidare har Östergötland särskilt goda förutsättningar att nyttja bioekonomins möjligheter, med våra starka aktörer inom bland annat lantbruk, jord och skog. De gröna näringarna och relaterade branscher är starka och Östergötland är en högteknologisk industriregion med en stor branschbredd som bland annat kan bidra till arbetet med resurseffektiva transporter, lokaler och bostäder.

Det blir allt tydligare att utbildning och bildning är ett måste för att etablera sig på arbetsmarknaden eller utveckla sitt företag. Det är också tydligt att vi kommer att behöva fortsätta att bilda oss genom hela arbetslivet för att möta förändringar i samhället och ändrade krav. Hela kedjan från förskola till högskola är viktig men även möjlighet att genom studieförbund och vuxenutbildning utveckla sitt kunnande genom hela livet.

En god, sammanhållen och framåtsyftande samhällsplaneringen är viktig för att skapa attraktiva, trygga och omsorgsfullt gestaltade livs- och boendemiljöer i Östergötland men skapar även förutsättningar för en hållbar utveckling, bevarandet av biologisk mångfald och har betydelse för människors livskvalitet samt näringslivets utveckling och konkurrenskraft. Det bidrar till en god tillgänglighet till både kommersiell och offentlig service, vilket är grundläggande för att det ska vara attraktivt att bo, verka, och leva i alla delar av Östergötland, såväl på landsbygderna, skärgården, städerna, i tätorter och i byarna.

Ett diversifierat näringsliv står starkt i en föränderlig värld och har varit styrkan hos Östergötland under pandemin. Samtidigt är förnyelseförmågan hos företag fantastisk och måste tas tillvara och ges förutsättningar för att skapa ytterligare utveckling av regionen.

Ett geografiskt sammanhållet Östergötland skapar grund för stärkta förutsättningar för hållbar utveckling och goda livsvillkor för regionens invånare. Då behöver vi på allvar ta tillvara på olika platsers förutsättningar. I framtagandet av strategin har Centerpartiet varit drivande till principerna för framtagande av en rumslig strategi. Där är vi glada över skrivningarna som möjliggör bebyggelse i attraktiva lägen oavsett om det handlar om landsbygd, skärgård eller stad eftersom utgångspunkten ska vara varje plats egna förutsättningar till utveckling.

Från norr till söder och kust till kust har vi stora förväntningar på den framtida utvecklingen i Östergötland utifrån formuleringarna i strategin och ser fram emot det fortsatta arbetet.

Centerpartiets ledamöter i Regionfullmäktige

Kerstin Sjöberg, regionråd, gruppledare, HSN, RS
Julie Tran, regionråd, TSN
Michael Cornell, vik. regionråd, TSN
Anders Monemar, RS
Sara Larsson
Roger Sandström, HSN
Jenny Elander Ek, RUN
Carola Andersson, HSN