Valet 2022

REGIONALPOLITISKT PROGRAM

Genom att trycka HÄR kan du läsa vårt regionalpolitiska valprogram i sin helhet.  , 384.3 kB.
Annnars följer här ett utdrag över några av de frågor vi kommer att driva inom Region Östergötland.

Vård och omsorg:

För oss i Centerpartiet är det viktigt att all offentlig verksamhet bedrivs och styrs så nära människor som möjligt. Därför menar vi att vården även i framtiden bäst hanteras inom regionerna i samverkan med kommuner och stat. Tillgång till kvalificerad vård som ges i tid och tillgång till likvärdig vård var man än bor är våra ledstjärnor. Sverige har en fantastisk sjukvård, när man väl får tillgång till den. Vi vill satsa ytterligare på att korta köerna och ta itu med den av pandemin orsakade vårdskulden och rehabilitering av personer sjuka i långtidscovid.

 • Att genom ”Nära Vård” ge alla invånare den vård de behöver i rimlig tid.
 • Se mer resurser till förlossningsvården, så att kvinnor snabbare ska kunna få tillgång till vård och behandling av för
 • Att stärka den psykiska hälsan för barn och unga.
 • Att samverkan mellan BUP och skolornas elevhälsovård utvecklas.
 • Att fast vårdkontakt och samordning av vårdinsatser sker.
 • Mer östgötsk mat i regionens verksamheter.

Miljö och grön ekonomi:

Det var i de gröna näringarna och på landsbygden som Centerpartiet en gång föddes. Landsbygdens frågor är en del av vår själ som parti. Idag betyder det för oss att i Sverige och inte minst i Östergötland ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor. Utan välmående och konkurrenskraftiga gröna företag kommer den visionen aldrig vara möjlig att förverkliga.

 • Ta vara på möjligheterna för produktion av förnyelsebar energi.
 • Skogsnäringen ska vara en viktig resurs för ett växande näringsliv i Östergötland.
 • Vi arbetar för att hålla Vättern rent från föroreningar och kemikalier.

Landsbygd och regional utveckling:

De senaste åren har vi sett ett ökat intresse för att flytta till landsbygden. För att göra boende, turism och företagande möjligt krävs också en god service. En välfylld butik, en mack eller en laddstolpe är förutsättningar för att kunna bo och besöka en plats, som i sin tur skapar jobb och tillväxt på landsbygden.

 • Att regionen flyttar verksamheter och kontor till mindre kommuner i länet.
 • Att det ska finnas bredband i hela länet.
 • Se laddinfrastruktur och möjlighet till biodrivmedel.
 • Modern och klimatsmart kollektivtrafik ska finnas i hela länet.

Utbildning:

Det finns i Östergötland många människor som aldrig nått arbetsmarknaden eller som försvunnit från den under lång tid. Detta samtidigt som det råder stor brist på arbetskraft inom vissa sektorer i stora delar av regionen. Möjligheter till bra utbildning är av central betydelse för att människor ska få kraft i form av livsmöjligheter.

 • Att utbildningsfrågorna lyfts fram och får en tydligare roll i regionens arbete.
 • Att regionen ges stärkt ansvar för samordning och samverkan mellan kommunerna i arbetet med gymnasieskolorna.
 • Att göra Östergötland till ett universitetslän.
 • Att regionen ska bredda arbetet för att stärka barn och ungas läsförmåga och läslust.

Kultur och demokrati

Kultur är starkt kopplad till demokrati. Det är endast inom ramen för ett fritt och demokratiskt samhälle som en fri och levande kultur kan få den näring den behöver för att utvecklas. Inkludering i kulturlivet och kulturskapande bidrar till känslan av samhörighet, vilket i sig skapar tillit medborgare emellan. Tillit är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Kulturens nära koppling till demokratins hjärta är tydligare idag än den varit under lång tid.

 • Att fler barn och ungdomar deltar i kulturskapande sammanhang.
 • Att samverkan med civilsamhället och lokala kulturarbetare utvecklas för att öka tillgängligheten till muséer, musik och teater.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.