Interpellation angående arbetstidsmodellers roll för arbetsmiljön

Demografiska förändringar ställer krav på kompetensförsörjningen och hur välfärdens resurser används på bästa och effektivaste sätt. En viktig förutsättning är att verksamheten stödjer ett hållbart arbetsliv genom en hälsosam arbetsmiljö, där arbetstidsmodellerna är en central faktor.

Enligt Region Östergötlands riktlinjer för arbetstidsmodeller ska de som införs i regionen bidra till ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö och/eller patientnytta för regionen som helhet.

När ansökan om införande av en arbetstidsmodell ska ske behöver man beskriva hur det kan leda till följande saker:

  • Förbättrad vårdkvalitet och patientnytta
  • Förbättrad kontinuitet i arbetet sett ur såväl medarbetar- som patientsäkerhetssynpunkt
  • Ökad effektivitet och minskade kostnader
  • Mer flexibel och effektiv resursanvändning
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Ökad anpassning till forskningsrön avseende schemaläggning under oregelbundna arbetstider utifrån hälsoaspekter

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt regionråd:

  • Har Region Östergötland gjort en större uppföljning av hur medarbetare upplever de arbetstidsmodeller vi har idag vad gäller arbetsmiljön?
  • Hur delaktiga är medarbetare i planering och hantering av arbetstidsförläggningen?
  • Finns särskild information eller stöd för hur arbetstiden kan förläggas hälsosamt vid skift- och nattarbete i verksamheter som bedrivs dygnet runt?

Linköping den 31 mars 2023

Julie Tran