Politik


Regionpolitiskt program för 2018-2022

Centerpartiet är ett grönt, frihetligt parti med fötterna på jorden. I mer än hundra år har vi slagits för att människor ska få bestämma mer själva. För att vi ska ha ett hållbart samhälle och för att man ska kunna bo och jobba i hela Sverige.

Därför vill vi ha en närodlad politik. Det betyder att du ska ha mer att säga till om i din vardag. Vi vill till exempel att du ska kunna välja den vårdcentral eller utbildning som passar dig bäst. Det spelar ingen roll för oss om den drivs av ett företag, regionen eller av kommunen – det viktigaste är att den är riktigt bra.

Östergötland är fantastiskt. Här finns mångfacetterade miljöer som lockar olika sorters människor med olika behov. Här finns allt från sjöar och kustlandskap till öppna åkerlandskap och skogar. Det är ett län med många varierande livsmiljöer som erbjuder lugn och avkoppling såväl som ett pulserande stadsliv med rikt utbud av caféer, teatrar och nattklubbar för den som vill roa sig. Vi har även en varierad arbetsmarknad som erbjuder arbetstillfällen inom såväl de gröna näringarna, verkstadsindustri, handel, utbildning, kunskapsbaserade arbeten som offentlig service.

 

Regional utveckling – ”Jag vill utveckla Östergötland”

Östergötland har ett dynamiskt och robust näringsliv som främjas av en bred och djup arbetsmarknad och närhet till Linköpings Universitet. För att driva på utvecklingen inom de här områdena och för att ta vara på Östergötlands fantastiska möjligheter till ökad besöksnäring är det viktigt med samverkan mellan de olika aktörer som verkar inom detta område och att alla olika aktiviteter samordnas. De gröna näringarna är viktiga för både stad och land. ALMI är en viktig resurs för att ge företagare möjlighet till utveckling och expansion. För att möta de två stora utmaningarna på arbetsmarknaden – brist på yrkesutbildad personal och en stor grupp arbetslösa människor med låg eller ingen utbildning måste utbildning prioriteras högre.

Centerpartiet anser att politiska beslut ska ligga så nära medborgaren som möjligt. Vi vill därför utveckla närdemokratin och flytta beslut från staten till regionerna där så är möjligt.

Centerpartiet arbetar för att:

 • Stora offentliga upphandlingar ska delas upp i mindre delar för att göra det lättare för mindre företag att kunna vara med och konkurrera
 • Utveckla Vreta Kluster, de gröna näringarnas science park
 • Ge ALMI tydligare uppdrag att stötta näringslivet på landsbygden
 • Universitetet ges förutsättningar att växa och utvecklas genom FoU
 • Utöka Yrkesutbildningarna, bland annat genom att utveckla yrkeshögskolorna

 

Tillgänglig och Nära vård– ”Jag vill ha en fast läkarkontakt”

Den svenska vården står inför stora utmaningar. Vi har en ökande befolkning och vi får fler äldre eftersom medellivslängden och inflyttningen till Sverige ökar. Om några år har antalet personer över 80 år fördubblats. Även om vi lever längre och totalt sett håller oss friskare längre upp i åren så ökar också behovet av sjukvård. Vi vill att alla oavsett ålder ska få en trygg vård.

Många som idag söker vård på våra sjukhus skulle istället kunna få hjälp på sin vårdcentral men det förutsätter ett flertal strukturförändringar. Viss specialistsjukvård kommer inte att finnas inom länet. Därför kommer vi ibland även i fortsättningen att få besöka sjukhus i annat län för att få den högsta sjukvårdskvaliteten. Centerpartiet tror på ett större mått av valfrihet, mer flexibla öppettider och större möjlighet att välja läkare.

Nya behandlingsmetoder gör att vi kan bota eller bromsa sjukdomar och sjukdomsförlopp, men det kräver också mer resurser av sjukvården. Kompetensen måste användas på rätt sätt och nya yrkesgrupper måste anställas för att avlasta sjukvårdspersonalen från administrativa arbetsuppgifter. Ny teknik ska underlätta för både vårdpersonal och patient. Ett större inflytande i kombination med fler och bättre e-tjänster ökar tillgängligheten och delaktigheten.

Den psykiska ohälsan ökar. Orsakerna till det är många och tidiga insatser måste göras för att förhindra att framför allt barn och unga drabbas. Kunskapen om psykisk ohälsa måste spridas i samhället och för de som drabbas måste det finnas stöd och hjälp att bli frisk.

Centerpartiet arbetar för att:

 • Korta ledtiderna inom cancervården, från utredning och diagnos till behandling.
 • Vidareutveckla vårdgarantin, speciellt vid diagnoser inom psykiatrin, barn och ungdomars hälsa, multisjuka äldre och cancersjukdomar.
 • Höja takten i införandet av ny teknik
 • Nyutvecklade och evidensbaserade metoder används i högre utsträckning.
 • Kunskapen om psykisk ohälsa, särskilt bland den yngre befolkningen ska fördjupas inom vården.
 • Öka möjligheten till ökad rådgivning om psykisk ohälsa
 • Stärka banden mellan primärvården och äldreomsorgen
 • Läkare med kompetens inom äldresjukvård ska finnas inom primärvården
 • Grön rehabilitering ska erbjudas som behandlingsmetod
 • Utveckla en-läkarmottagningar inom den östgötska primärvården
 • Vårdcentraler ska finnas i alla länets kommuner och större tätorter.
 • De tre sjukhusen i Motala, Linköping och Norrköping ska utvecklas.
 • Förlossningsvården ska hålla högsta kvalitet

Folkhälsa – ”Jag vill ha mer rörelse”

Grundtrygghet är ett ord som Centerpartiet använt i många år. Vi människor behöver trygghet och en grund att stå på även idag. Alla människor behöver en trygg uppväxt, en trygg skola, trygg arbetsplats och en trygg plats att bli gammal på. För att skapa denna trygghet behöver vi känna att vi får bra vård oavsett kön eller identitet. Att ha samma rätt och möjlighet till arbete var vi än kommer ifrån. Samma rätt till idrott om du är tjej eller kille.
Centerpartiet vill att folkhälsoperspektivet ska genomsyra hela samhället. Vi vill arbeta med folkhälsan som en strategisk utvecklingsfråga, det är en förutsättning för tillväxt i samhället.

Vi ser idag en ökad mängd barn och ungdomar som rör sig allt mindre. Det kan leda till inlärnings och hälsoproblem.

Att arbeta är viktigt för vår hälsa. För att fler ska komma i arbete behövs jobb utan krav på högre utbildning för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, anpassade arbeten för de som är funktionsnedsatta och bra förutsättningar för företagen att anställa personal.

Centerpartiet arbetar för att:

 • Det ska bli fler rörelsetimmar i skolan
 • Inrätta nationella riktlinjer för att samordna tidiga insatser för barn och unga och deras familjer på lokal, regional och nationell nivå
 • Förbättra folkhälsan genom att verka för att det skapas arbeten och sysselsättning till alla oavsett utbildningsnivå

 

Äldrefrågor – ”Jag vill känna frihet och trygghet”

Centerpartiets vision är att alla ska ha möjlighet till en bra ålderdom. Till en bra ålderdom hör att kunna må så bra som möjligt – både fysiskt och psykiskt, att känna sig trygg, att inte vara ensam, att bemötas med respekt och att få ha ett meningsfullt liv. För att motverka oönskad ensamhet kan olika former av boende vara en av flera lösningar.

Många äldre är idag friskare och piggare än tidigare, samtidigt är också ålderdomen en tid då många drabbas av sjukdom. Ett stort problem idag är tillgängligheten till läkare för äldre patienter, antingen de bor i eget boende eller på särskilt boende. Det finns för få läkare som gör hembesök och därför måste patienten sändas till vårdcentral eller sjukhus.

Samhället utvecklas mot att bli mer och mer digitaliserat. Äldres möjlighet till digital delaktighet är många gånger ett hinder för att kunna få och lämna information även när det gäller myndighetskontakter. Centerpartiet vill öka möjligheterna för äldre att kunna delta i ett mer digitalt samhälle. Det är därför angeläget att äldre kan erbjudas relevant IT-utbildning, till exempel via studieförbunden. Att åldras är mycket individuellt, det ser olika ut för olika människor. Däremot finns det en sak som är lika – människors vilja att själva bestämma över sina liv. Centerpartiet vill därför att människors självbestämmande ska öka.

Centerpartiet arbetar för att:

 • Utveckla demensvården genom tidig diagnos, ökad kunskap, bättre samverkan och mer forskning
 • Geriatrisk kompetens ska finnas på alla ställen som erbjuder vård och omsorg till äldre
 • Öka tillgängligheten till läkare och vårdpersonal med fokus på våra äldre
 • Trygghet ska vara en aspekt vid bedömning om rätt till särskilt boende för äldre
 • Utveckla kultur och fritidsaktiviteter för att skjuta upp behovet av vård och omsorg
 • Centerpartiet vill arbeta för att förskrivningen av läkemedel ska samordnas mellan kommun och landsting, systemen måste kommunicera

 

Mer Östgötamat på tallriken – ”Jag vill veta vad jag äter”

Den svenska maten är världsberömd och något vi ska vara stolta över. Sverige har stränga krav på djurskydd och kemikalieanvändning i jordbruket. Sverige har tack vare ett långsiktigt arbete en låg läkemedelsanvändning mindre problem med antibiotikaresistenta bakterier bland djur i jämförelse med många andra länder.

Vår matproduktion håller landskapet öppet, skapar kulturvärden och nya jobb. Det är landets bönder och livsmedelsproducenter som tar fram mat av hög kvalité. Samtidigt importeras mycket mat och det är mat som många gånger framställs med sätt och metoder som inte är tillåtna i Sverige. Det skapar en ojämlik konkurrenssituation. Vi kan som konsumenter då välja mellan svenska kvalitetsprodukter eller billiga importerade livsmedel producerade med lägre krav. För att göra gör det lättare för dig som konsument att göra bra val när du står i affären krävs tydliga märkningar. Men alla kan inte välja. Den som vårdas på sjukhus, bor på äldreboende eller äter skollunch kan inte välja själv utan måste ta det som serveras.

Det är rimligt att den mat som serveras i offentliga kök är producerad enligt de regler som gäller i Sverige. Vi anser att svensk offentlig upphandling av livsmedel alltid bör ställa krav på att produkterna uppfyller de regler som våra myndigheter ställer på det svenska lantbrukets produktion. Centerpartiet vill öka den svenska livsmedelsproduktionen och självförsörjningsgraden av livsmedel. Regionen ska i sin egen verksamhet fortsätta att implementera den regionala livsmedelsstrategin som tagits fram i Östergötland.

Centerpartiet arbetar för att:

 • Vid offentlig upphandling ska krav ställas på att maten ska vara producerad enligt svenska djur- och miljöskyddsregler
 • Vid offentlig upphandling av livsmedel ska krav ställas på att antibiotika inte använts rutinmässigt i förebyggande syfte i produktionen
 • Maten ska vara närodlad, nära tillagad och mer säsongsanpassad
 • Det ska finnas en genomtänkt kostpolicy i våra verksamheter
 • Den regionala livsmedelsstrategin ska antas av länets kommuner
 • Utveckla stadsnära odling
 • Matsvinnet ska minska

 

Miljö och klimat - ”Jag vill bruka utan att förbruka”


Centerpartiet står för sitt engagemang för klimat- och miljöfrågor. Vi ser det som naturligt att dessa frågor behandlas i samma utsträckning som andra välfärdsfrågor. Som i ett kretslopp påverkar det ena området det andra. Vi ser också att det är möjligt att kombinera tillväxt med minskade utsläpp. Vi vill därför skapa goda förutsättningar för jobb och företagande med inriktning miljö och klimat. Våra ledord för ett hållbart samhälle är ”bruka utan att förbruka”.

Östergötland är ett framgångsrikt län inom teknik och produktion av förnyelsebara drivmedel. För att klara de globala miljömålen i Agenda 2030 är det viktigt med långsiktiga och goda spelregler för näringslivet. Pålagor, osund konkurrens och politisk klåfingrighet måste stävjas för att Östergötland ska kunna fortsätta att utvecklas som ett hållbart län.

Centerpartiet arbetar för att:

 • Nå de nationella klimatmålen
 • Östergötland utvecklas som ett klimatsmart län
 • Fler företag och privatpersoner ställer om till förnybart bränsle
 • Användningen av miljövänliga energikällor som t.ex. solel ska öka i hela Östergötland
 • Minska förekomsten av farliga kemikalier
 • Minska utsläppen av mikroplaster i våra vatten
 • Öka det regionala inflytandet för att skydda vårt dricksvatten.
 • Skydda Vättern och Östersjön. Gruvbrytning, gasutvinning eller militära skjutövningar får inte äventyra dricksvattenresurser
 • Öppna upp fler vattendrag som underlättar för vandrande fisk.
 • Vidareutveckla miljösmarta kommunikationer och en effektiv kollektivtrafik

 

Trafik och Kommunikation – ”Jag vill resa klimatsmart”

Teknikutveckling och förnyelsebara drivmedel gör att utsläppen från privatbilismen minskar men samtidigt tar bilarna ett allt större utrymme i vårt samhälle. Om vi ska ha en långsiktigt hållbar situation måste fler använda kollektivtrafik och bilens andel av trafikarbetet måste minska. Centerpartiet vill underlätta så att byte från privatbil till kollektivt resande blir mer attraktivt för resenären.

Det finns behov av bättre samordning mellan de offentligt finansierade trafikslagen. Genom att samordna den kommunala delen av kollektivtrafiken (särskild kollektivtrafik, såsom färdtjänst och skolskjutsar) med den regionala kan man på ett mer kostnadseffektivt sätt erbjuda en attraktiv kollektivtrafik även för landsbygden. Närtrafiken ger möjlighet till daglig service där det saknas tidtabellstyrd allmän kollektivtrafik men den behöver utvecklas ytterligare. Ökad tillgänglighet på landsbygden såsom kollektivtrafik, bättre vägar och bredband är nödvändig för landsbygdsorternas möjlighet att utvecklas.

Ostlänken blir en viktig satsning på järnvägen för hela Östergötland. Det måste vara lätt att ta sig med kollektivtrafik till en Ostlänkstation, från hela länet.

Centerpartiet vill värna om skärgårdstrafiken som är mycket viktig för de året-runt-boende i skärgården men även för sommargästerna.

Vi förväntar oss att staten rustar upp Stångådals- och Tjustbanorna så att nuvarande tågtrafik bibehålls och utvecklas.

Centerpartiet arbetar för att:

 • Inrätta fler omstigningspunkter och pendlarparkeringar för byte till kollektivt resande
 • Förbättra samordning av resor med offentligt finansierade trafikslag
 • Utveckla Närtrafiken
 • All kollektivtrafik ska använda förnybart bränsle
 • Underlätta för cykeltrafikanter

 

Landsbygden ”Jag vill kunna bo och arbeta på landsbygden”

Produktionen i de gröna näringarna, såsom jord-, skog- och livsmedelsproduktion, är avgörande för landets utveckling. Maten vi äter, förnybar energi och många råvaror till industrin kommer från landsbygden. Lägg till landsbygdens möjligheter till fritidsaktiviteter, turism och rekreation och vi får en bild av landsbygdens stora betydelse för oss alla. Samhällets idéburna sektor spelar en viktig roll för utvecklingen på landsbygden. För att landsbygden ska kunna leverera krävs att de människor som bor och arbetar på landet har goda förutsättningar. Vi anser att staten måste ta ansvar för bredbandsutbyggnad i hela landet. Fungerande samhällsservice och trygghetsfunktioner ska vara tillgängliga och nära. Väntetiden på Ambulans, räddningstjänst och polis vid larm till landsbygden måste bli kortare.

Centerpartiet arbetar för att:

 • Alla ska ha fungerande telefoni och tillgång till bredband
 • Utveckla samarbetet med den idéburna sektorn
 • Skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden och göra det enklare att bosätta sig där
 • Underlätta att bygga nära vatten, även utmed kusten
 • Öka närvaron av ambulans, räddningstjänst och polis på landsbygden och utveckla konceptet med IVPA (i väntan på ambulans)

 

Närodlad integration - ”Jag ser att arbete är vägen in i samhället”

Centerpartiet tror på alla människors lika värde. Människor som flytt undan förtryck och förföljelse och fått en fristad i Sverige ska så snart som möjligt, genom arbete eller utbildning, kunna försörja sig själv och sin familj. En bra integration underlättas även av kunskap om samhället man kommer in i. Det kan ske genom språket, möte med lokalbefolkningen eller genom idrotts- och föreningsliv.

Det är viktigt att de som idag kommer till Sverige och redan har en hög utbildning så snabbt som möjligt får sin utbildning validerad och kompletteras för att passa den svenska arbetsmarknaden. Det är också viktigt att det skapas fler arbetstillfällen för den stora mängd lågutbildade som finns i och som kommer till Sverige, för att integrationen i det svenska samhället går så fort som möjligt.


Centerpartiet arbetar för att:

 • Sänka tröskeln för nyanlända att komma in i det svenska samhället
 • Skapa förutsättningar för en snabbare etablering på arbetsmarknaden, exempelvis genom ett snabbspår
 • Garantera att alla nyanlända får tillgång till undervisning och SFI
 • Matcha de nyanländas kunskap och erfarenhet med bristyrken
 • Utveckla konceptet Grön integration, där arbete och praktik möjliggörs inom den gröna näringen
 • Stärka civilsamhällets förutsättningar att bedriva integrationsarbete
 • Nyanlända har kontinuitet i boende och studier för att underlätta integrationen

 

 

Det behövs kraftfulla åtgärder mot könsrelaterat våld– ”Jag vill att alla ska få växa upp utan våld och förtryck”

Könsrelaterat våld är ett paraplybegrepp som innefattar alla former av våld som någon kan utsättas för på grund av sitt kön och inkluderar även hedersrelaterat våld och förtryck.

Könsrelaterat våld förekommer överallt i vårt samhälle oavsett nationalitet. Det är vanligast att våldet utövas i hemmen, men det finns även på skolor, arbetsplatser och i offentliga miljöer. Det är därför viktigt att öka medvetenheten och kunskapen om svensk lagstiftning.

I Sverige är det den egna individens rättighet att få välja med vem och hur man lever sitt liv. Ändå förekommer hedersvåld och andra typer av hedersbrott inom landets gränser. Hedersproblematiken sträcker sig från kränkande behandlingar, till framtvingade självmord och mord. Det är oacceptabelt att unga män och kvinnor tvingas in i arrangerade äktenskap. Det går inte att blunda för att pojkar blir beordrade av sin egen familj att kontrollera sina systrar.

Hedersbrotten där kvinnor mördas av familjemedlemmar med hederskulturen som motiv måste få ett slut. Därför behövs det fler poliser och ökade medel till utredningsverksamhet. Trots att det sker både kränkningar och mord i hederns namn är kunskapen om hedersbrott fortfarande alldeles för låg. För att öka medvetenheten om hedersförtryck behövs även utbildningsinsatser av polis, åklagare och domstolsväsende så att rättsväsendet blir bättre rustat i arbetet mot allt könsrelaterat våld.

Centerpartiet arbetar för att:

 • Upprätta en nollvision i arbetet mot könsrelaterat våld i hemmen, på skolor, på arbetsplatser och i den offentliga miljön
 • Skapa regionala utbildningsinsatser för kommunala företrädare
 • Aktivt hindra att barn förs ut ur landet för att giftas bort eller könsstympas
 • Att all personal som möter barn och unga ska vara utbildade kring i könsrelaterat våld och i hedersfrågor
 • Utveckla samarbeten med länets kommuner i frågan om könsrelaterade- och hedersrelaterade brott
 • Att alla barn i Östergötland och resten av Sverige ska kunna växa upp med samma friheter och möjligheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.