Energi, digitalisering och cirkulär ekonomi

Energi

Tillgång till förnyelsebar energi är en förutsättning för omställning. Vi måste ha en plan för elförsörjning och utveckla beredskapen för åtgärder vid effektbrist. Borås stad bör investera i åtgärder som möjliggör energilagring, som t.ex. batterier och vätgasstationer, skapa möjligheter för tidstyrning av elbehov i kommunala verksamheter och säkerställa försörjning av biobränsle och biodrivmedel till kommunens verksamhet.

För att klara energibehovet behöver vi också skapa lokalproducerad energi genom sol, vind och vatten, genom att installera solceller på nya och befintliga kommunala fastigheter och anlägga en markbaserad solcellsanläggning, värna småskalig lokal vattenkraft och ta fram en vindkraftsplan för vindkraftverk i kommunen.

Energieffektivisering inom alla områden för att spara energi är den effektivaste och mest klimatvänliga åtgärden. Vi vill utreda möjligheten till minusutsläpp från kommunens fjärr- värmeverk.

 • Säkerställa tillgången av el
 • Öka arbetet med energieffektivisering
 • Utreda möjligheten till koldioxidlagring
 • Vindkraftsplan
 • Solpaneler på kommunala fastigheter
 • Markbaserad solcellsanläggning

Digitalisering

Pappershantering har förenklats och minskats, manuellt arbete av många slag har automatiserats, informationsutbyte har ökat och blivit oberoende av tid och plats och webbsidor och appar har i många fall blivit det man i första hand vänder sig till. Samtidigt har det inneburit nya risker för felfunktion och antagonistiska hot mot systemen, vilka inte sällan visat sig mycket allvarliga. Fortsatt satsning på digitalisering är nödvändig för att motsvara dagens krav på service och resultat, inte minst mot bakgrund av den brist på arbetskraft i flera sektorer, som blir alltmer besvärande.

Det är angeläget att vidareutveckla kompetens, teknik och funktioner för att i en ständig förbättring möta kommuninvånarnas och förvaltningarnas olika behov på ett både rationellt och attraktivt sätt. Digitalisering gör det särskilt viktigt att a) att säkerställa integritet, både personlig och datare- laterad, och nödvändig sekretess, b) att behålla och utveckla en hög grad av IT-säkerhet, dvs. ett säkert skydd mot intrång i kommunens informationstekniska system, genom obehörig åtkomst till information, skadliga attacker genom s.k. malware (virus etc.) och ransomware (digital utpressning) och driftstörningar, och c) att en tillräcklig kompetens upprätthålls på alla nivåer, inte minst hos de användare som är hänvisade till digitala funktioner och gränssnitt.

Insatser behöver också göras inom upphandling av system och programvara. Det finns en omfattande historik runt om i landet av felsatsningar, bristande funktion, inkompatibla system (dvs. som inte kan kommunicera på avsett sätt med varandra) och fördyringar och höga kost- nader.

 • Kontinuerlig utveckling och uppdatering av Borås Stads digitaliseringsstrategi
 • Stärkt fokus på IT-säkerhet
 • Säkerställa att person- och dataintegritet inte äventyras
 • Ge digitaliseringen en ändamålsenligare plats i kommunens organisation, och avsätt medel för detta
 • Samverka med t.ex. studieförbund om att bygga digital kompetens hos avsedda användare
 • Stöd för innovationer inom digitaliseringsområdet
 • Ta fram tydliga riktlinjer för upphandling och planering inom området

Cirkulär ekonomi

Kommunen och dess invånare bör främja återbruk framför nyinköp och därmed skapa cirkulära flöden och satsa på återvinning och förnyelsebara råvaror. I all slags kommunal verksamhet bör detta bli en prioritet, inte minst för byggnader och kontorsutrustning. Utvecklingen av digitala tjänster och arbetssätt skapar förutsättningar för ett mindre lokalbehov och därmed mindre investeringar. Med en effektivare källsortering och källreduktion kan bland annat mer plast återvinnas i stället för att förbrännas.

 • Utveckla digitala tjänster som minskar vårt lokalbehov
 • Införa en resursbank för kontorsutrustning

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.