Ett öppet Borås med integration på individnivå

Det är av största vikt att alla som kommer till Sverige får möjlighet att på riktigt komma in i det svenska samhället. Därför behöver vi arbeta vidare med att skapa olika former för arenor där människor kan mötas. Näringslivet är i särklass den viktigaste arenan för integration, där språk och arbete kombi- neras. Modellen med språkundervisning med obligatorisk samhällsundervisning 2-3 dagar per vecka och arbete eller praktik 2 dagar per vecka bör utvecklas och spridas. Lika viktigt är en god validering och bra matchning, vilket ökar anställningsbarheten för den enskilde samtidigt som näringslivets behov av kompetens lättare kan tillgodoses.

Civilsamhället/föreningslivet är en annan arena för integration, både för vuxna, barn och unga. Genom riktade föreningsaktiviteter kan fler människor mötas och känna den gemenskap som föreningslivet ger. Som den största fritidsaktören för barn och unga är föreningslivet också en skyddsfaktor då det gäller att fånga upp barn och unga, innan kriminell verksamhet lockar till aktiviteter utanför lagens ramar. Centerpartiet vill se ökat samarbete med skola och föreningsliv. där organi- serade fritidsaktiviteter erbjudas i direkt anslutningen till skoldagen. Det gemensamma målet att varje grundskoleelev ska nå gymnasiebehörighet kan med fördel lyftas in och bli en naturlig del av dessa aktiviteter.

Alltför många av de som går SFI lär sig inte tillräcklig svenska, och undervisningen är inte alltid anpassad till individen. Då de studerande inom SFI inte har möjlighet att välja andra utbildning- sanordnare än kommunen eller dem kommunen upphandlat måste tydliga kvalitets- och resultatkrav utifrån individnivå ställas. Alla måste få en möjlighet att förstå och göra sig förstådda på svenska. Samhällsorientering, där bland annat kvinnors rättigheter lyfts, ska vara obligatorisk i all SFI-undervisning.

Även samhällsplaneringen behöver ses över för att en lyckad integration ska bli möjlig. Att få äga sin egen bostad och kunna göra bostadskarriär utan att behöva byta kommundel måste vara möjligt, oavsett var i kommunen man bor. Ett mer blandat boende, där hyresrätter blandas med eget ägande, skapar större ansvarstagande för det egna bostadsområdet.

  • Skapa former av arenor för möten med hjälp av civilsamhället
  • Öka anställningsbarheten genom att möjliggöra validering av både formell och reell kompetens
  • Utveckla arbetet med SFI kombinerat med jobb och praktik
  • Skapa integrationsförskolor där det blir möjligt att lämna barnen samtidigt som man studerar SFI precis bredvid.
  • Främja mentorsprogram där nyanlända ges möjlighet att bygga professionella nätverk genom att möta personer med samma yrkesbakgrund
  • Öka samverkan mellan myndigheter och civilsamhälle i syfte att minska rekryteringsbasen till gängkriminalitet och förebygga radikalisering
  • Hässlehuset och Norrbyhuset är viktiga mötesplatser för både idrotts- och kulturaktiviteter och drivs med fördel i samarbete med civilsamhället
  • Utveckla ”föreningscheckar”, en form av föreningsbidrag för att öka andelen föreningsaktiva barn och unga

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.