Jobb och företagande

I Borås Stads Vision 2025 och näringslivsstrategi konstateras att näringslivet i Borås Stad har avgörande betydelse för utvecklingen i staden, en i sig självklar slutsats. Ett ansvarsfullt och hållbart företagande är nödvändigt för välfärd, tillgång till varor och tjänster, sysselsättning och därmed även tillräckligt skatteunderlag.

Vi kan notera att fyra av fem nya jobb i näringslivet skapas i små företag med upp till 50 anställda. Särskilt relativt nystartade men entreprenöriellt inriktade företag är ledande i fråga om jobbskapande. Utmaningen är att locka förmågor till Borås och uppmuntra talanger och innovatörer som växer fram här att stanna. Borås Stads näringslivsenhet gör ambitiösa insatser i den riktningen, ett arbete som bör utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Särskilt attraktivt är Borås inom textil, mode och design och inom handel och logistik, mot bakgrund av den historik och långa erfarenhet men också drivkraft för innovation och entre- prenörskap, som finns där. Logistiksektorn karakteriseras av att nu ha effektivitet och hållbarhet i fokus. Vidare insatser för att utveckla detta behövs.

Företagen själva efterfrågar i första hand förutsägbara villkor för sin verksamhet, tillgång till kompetens, rimlig kostnad att anställa, åtgärder mot osund konkurrens, minskade administra- tiva bördor och ett hanterbart skattesystem. En hel del av detta behöver lösas på riksnivå (där Centerpartiet är drivande i flera frågor), men kommunen behöver fortsatt satsa på utbildning och kompetensbyggnad och att ha så smidiga rutiner för tillståndsansökning och liknande som möjligt, men också att utöva viss kontroll gentemot oseriösa etableringar. Fortsatt utveckling av industrimark i lämpliga lägen är angelägen.

Hälften av de 175 svarande företagen anger att de inte har någon kunskap om kommunens arbete för att förbättra företagsklimatet, vilket tyder på ett informationsbehov. Centerpartiet vill förbättra kommunikationen mellan företagare och kommunen. Det är viktigt att kommunen har en attityd som uppmuntrar företagande och att företagen kan få hjälp att hantera sina kommunala ärenden på ett ställe.

Tillgång till väl fungerande IT-infrastruktur är en fråga om gott näringsliv, oavsett om det är i staden eller på landsbygden. Fortsatt stöd till fiberföreningar på landsbygden ska finnas, och kommunen ska stödja utbygg- nationen inte bara genom bidrag utan också genom tjänster. Vidare ska inte Borås Stad konkurrera på den privata marknaden. Servicekontorets roll ska vara att till- handahålla Borås Stad interna service inom kommunaltekniska och administrativa frågor. Borås Stad ska stödja det lokala näringslivet i arbetet med omställningen till ett mer hållbart samhälle.

  • Främja etablering av små, nya och entreprenöriella företag
  • Inrikta infrastruktursatsningar (byggnader, bostäder, transportleder, digitalisering) på både att underlätta transport och kommunikation och att locka företag och arbetskraft till Borås stad och serviceorter
  • Tillse att utbildning och kompetensuppbyggnad gör Borås attraktivt för näringslivet
  • Avsätt och utveckla fler områden för industrimark
  • Verka för att Borås Stad inte utan särskilda skäl ska konkurrera med privat företagsamhet
  • Se över kommunala avgifter, upphandling och tillståndsprocesser för att inte onödigtvis försvåra för ansvarsfulla företag
  • Utveckla kommunikation och samverkan mellan företagen och Borås Stad
  • En väg in i kommunen för näringslivet
  •  

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.