Livslångt lärande

Förskola

Grunden för nyfikenhet och lärande grundläggs i en väl fungerande förskola. Om man redan i förskoleåldern når barn som riskerar framtida svårigheter i skolan, ökar möjligheterna att ge alla barn likvärdiga chanser till en bra skolgång.

 • Förstärkta insatser i förskolan för att ge alla barn en bra grund inför skolstarten.
 • Intraprenader inom förskolor, både genom att omvandla befintliga och som alternativ vid nyinvesteringar.


Grundskola

Centerpartiet anser att att beslut ska fattas så nära de berörda individerna som möjligt. För att nå en framgångsrik skola krävs att kommunpolitiker tar ett större ansvar kring skolan och visar ett tydligt ledarskap, ställer krav och följer upp skolans verksamhet genom kontinuerlig och planerad utvärdering av den undervisning som bedrivs.

 • Särskilt fokus i grundskolan på färdigheter i att läsa, skriva och räkna
 • Fortsatt frihet i att välja skola.
 • ”Sammanhållen” skoldag i grundskolan för att främja idrott/motion och kultur
 • Stöd för läxläsning och missad undervisning
 • Tydliggöra studie- och yrkesvägledarnas roll
 • Förstärka studie – och yrkesvägledarnas roll i jämställdhetsarbetet


Gymnasie och vuxenutbildning

I gymnasieskolan är det i många fall för få sökande till yrkesprogram i jämförelse med de teoretiska programmen. Yrkes- och lärlingsutbildningarna är dock viktiga för många funktioner i samhället och näringslivet. Inte minst har små och medelstora företag ofta svårt att rekrytera kompetent arbetskraft.

Att söka till kommunala gymnasie- och vuxenutbildningar bör kunna ske inom hela regionen, inte bara på elevens bostadsort. Det innebär att elevers mål kan tillgodoses bättre och sannolikt att utbildningar med i nuläget få sökande kan bli bärkraftiga.

 • Åtgärder, gärna tillsammans med lokala näringslivet, för att stärka attraktions- kraften hos yrkesprogrammen på gymnasiet
 • Fortsatta åtgärder inom det kommunala aktivitetsansvaret

 

Elevhälsan

En väl fungerande elevhälsovård är ett måste på alla skolans stadier. Tydligare samvekan mellan skolhälsovården, individ- och familjeomsorgen, barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, ungdomsmottagningen och sociala omsorgsförvaltningen behöver etableras för att kunna genomföra ändamålsenliga insatser i vissa situationer. I fall av kränkande behandling och trakasserier ska nolltolerans gälla. Eleverna har rätt att känna sig trygga i skolan.

Viktigt för elevernas hälsa och välmående är också tillräcklig fysisk aktivitet. Vi föreslår en mer ”sammanhållen” skoldag i grundskolan, i syfte att stimulera till fysisk aktivitet och samtidigt utjämna socioekonomiska skillnader i idrott och kultur. Daglig schemalagd idrott och hälsa samt anpassad motorisk träning under de obligatoriska skolåren är en möjlig åtgärd för att förbättra också skolprestationerna. Genom att idrottsaktiviteter kan genomföras i direkt anslutning till skoldagen ökar möjligheten för fler barn att delta i föreningslivet. Alla utbildningar ska ge möjlighet till läxhjälp genom stöd av personal och tillgodogöra sig undervisning, där man på grund av sjukdom eller andra skäl inte kunnat närvara. Varje elev ska tidigt erhålla stöd för områden där behov finns. Ingen elev ska vara osedd under skoltiden.

 • Elevhälsan måste arbeta nära sina vårdgrannar likt Ungas Psykiska Hälsa, Barn o Ungdomspsykiatrin, socialtjänst etc. för en mer sammanhållen kedja.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.