Omsorg med kvalitet och valfrihet

Äldreomsorg

Det ska vara gott att leva och åldras i Borås. God äldreomsorg bygger på kvalitet och trygghet. Centerpartiet har sett de positiva effekterna av att det nu arbetar aktivitetssamordnare/”sol- stödjare” på alla vård- och omsorgsboenden. Dessa uppdrag finansieras idag av statsbidrag, men Centern ser gärna att dessa uppdrag sedan fortsätter att finansieras med kommunala medel. Vi blir allt äldre, och fler kommer att ha behov av äldreomsorg i hela Borås. Äldre har lika stor rätt till en god vård som yngre, och det finns ett ökat behov av läkarkontakt med kontinuitet på vård- och omsorgsboendena.

Centerpartiet föreslår att verksamheter inom äldreomsorgen ska provas att drivas som intraprenad. Det skulle innebära utökade befogenheter, ett större ansvar för ekonomi och personal i den egna verksamheten samt färre chefsled. Intraprenader skapar också möjligheter för nya ledare att komma till sin rätt, inte sällan kvinnliga sådana. Centerpartiet tycker att intraprenader vore intressant att prova i till exempel en hemtjänstgrupp. Är det möjligt att minska antalet personer som brukaren träffar under en månad, när personal och chef får större inflytande?

Psykisk ohälsa ökar bland äldre, och det behöver finnas boende och kompetens utifrån det. De kommunala bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för detta, då de finns representerade i alla delar av kommunen. Korttidsplatser, trygghetsbostäder och växelvårdsplatser bör också kunna erbjudas i hela staden.

  • Olika boendeformer i hela staden
  • Verksamheter inom vård och äldreomsorgen ska ges möjlighet att drivas i intraprenadform
  • Ökad samverkan med civilsamhället på mötesplatser
  • Kontaktpersoner för dem i behov av äldreomsorg ska vara utbildade undersköterskor
  • Utöka äldreomsorgslyftet med kommunal budget
  • Det ska vara attraktivt att arbeta med vård och omsorg

Individ- och familjeomsorg

  • Bättre samverkan mellan aktörer, både för insatser mot missbruk, psykiska besvär och kriminalitet och för att minska vräkningsärenden rörande familjer med barn
  •  

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.