Trygghet i hela Borås

Trygg stadsmiljö

Vi måste gemensamt ta ansvar för vår stad. Tillsammans med fastighetsägarna, näringslivet, olika myndigheter, civilsamhället och kommunens olika förvaltningar ser vi till att Borås centrum är tryggt och levande dygnet runt. Det ska finnas centrum- och stadsdelsvärdar och vara rent och snyggt i den offentliga miljön. Trygghetskameror kan förhindra att brott begås. En otrygg vardagsmiljö begränsar livet, vilket kan bidra till psykisk ohälsa.

Parkerna och stråken behöver röjas från sly, och det ska finnas bra belysning, allt för att invånarna ska känna sig trygga. Det behövs fler bostäder centralt i staden, för att det ska vara liv och rörelse dygnet runt. Det ger en tryggare känsla när man vistas i staden efter mörkrets intrång. Vi vill även ha fler boråsare som cyklar, och att röra sig enkelt och miljövänligt genom att cykla eller gå ska vara enkelt.

Borås stad är certifierad som säker och trygg kommun sedan 1998. Det är viktigt att det skade- förebyggande folkhälsoarbetet och certifieringen av trygga förskolor och av trygga föreningar fortsätter och att samverkan stärks mellan kommunen, föreningslivet, regionen, polisen och räddningstjänsten. I Borås ska det inte finnas några utsatta områden.

  • Centrummiljöer ska vara rena och snygga
  • En blandning av bostäder, butiker, restauranger och aktivitetsytor gynnar tryggheten
  • Gång- och cykelbanor ska vara separerade och sammanhållna
  • I Borås ska det inte finnas några utsatta områden
  • Samverkan mellan kommunen, civilsamhället och myndigheter krävs för att skapa lugna trygga miljöer

Jämställdhet

Jämställdhet är ett genomsyrande och över gripande område som är en utav grundbultarna i Centerpartiets politik. Centerpartiet är ett liberalt och jämställt parti. Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, social bakgrund och mängder av andra saker skapar förväntningar på oss och begränsar våra val och möjligheter. För Centerpartiet i Borås betyder det att vi vill ha en kommun med jäm- lika villkor och jämställda förhållanden, där olika individer ska känna en självklar tillhörighet och ha möjligheter för de val de själva vill göra.

  • Alla anställda i Borås Stad bör genomgå en utbildning inom området ”Våld i nära relationer”.
  • Öka kvinno- och tjejjourens resurser genom förstärkta budgetmedel
  • Arbeta förebyggande gällande hedersrelaterat våld och förtryck genom att aktivt arbeta för kvinnors fri- och rättigheter.
  • Förstärka studie – och yrkesvägledarnas roll i jämställdhetsarbetet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.