Årsmöte 13 Februari

Dagordning Centerpartiets kretsstämma 2024-02-13

1) Mötet öppnas

2) Val av mötesfunktionärer

a) mötesordförande

b) sekreterare

c) justeringspersoner

d) rösträknare

3) Godkännande av kallelse

4) Fastställande av röstlängd

5) Fastställande av föredragningslista

6) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och ekonomi

7) Revisorernas berättelse

8) Fastställande av balans- och resultaträkning

9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10) Diskussion kring styrelsens verksamhetsplan och budget för kretsen

11) Ersättningsfrågor

12) Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen

13) Val av ordförande

14) Val av övriga ledamöter i styrelsen

15) Val av ombud till distriktsstämman

16) Val av ett ombud till partistämman samt ersättare

17) Val av revisorer tillika granskare av partistöd samt revisorsersättare

18) Val av valberedning

19) Framställningar och förslag från kretsstyrelsen

20) Behandling av motioner

21) Rapporter

22) Vid mötet väckta frågor

23) Mötet avslutas