Fråga till Kommunstyrelsens ordförande

Vilka åtgärder planeras för att förbättra trafik och trafikrisker i Båstads Kommun?

Båstad och Bjärehalvön är en fantastisk ort som framför allt på sommaren har en tät biltrafik och samtidigt många boende och besökade som promenerar längs gatorna. Tyvärr visar åtskilliga fordonsförare inte de rådande trafikreglerna och visar inte heller tillräcklig hänsyn för andra trafikanter, cyklister eller gående. Kommunen har varit relativt förskonad från allvarligare olyker men för att minska risken för framtida olyckor kan åtgärder vidtas på ett flertal ställen. Bland de ställen och vägsträckor som Centerpartiet identifierat finns följande.

  1. Hastighetsbegränsningarna överträds med stor marginal ofta på flera vägsträckor på hela Bjärehalvön.
  2. Korsningen vid Boarp mellan väg 115 och Boarpsvägen är under sommarmånaderna livligt trafikerad men har dåliga markeringar och sikt.
  3. Väg 105 mellan Grevie och Västra Karup är ofta livligt trafikerad och saknar cykelbana och gångbana, vilker innebär en risk för cyklister. Efter byggande av Bjäre skola har också behovet av en säker cykelled ökat på denna vägsträcka.
  4. Köpmansgatan kring Båstads torg har såväl tät biltrafik som många gående som besöker de affärer som ligger längs början av Köpmansgatan. Tyvärr är trottoarerna i början av Köpmansgatan mycket smala och många affärer har utgångar mycket nära gatan. Det finns därmed en stor risk för att olyckor kan inträffa när gående snubblar eller tar felsteg som leder dem ut i gatan. Trafiken på Köpmansgatan är under sommarmånaderna mycket tät men hastighetsbegränsningarna överträds ofta.

Vår fråga är därför:

Vilka åtgärder planerar Båstad kommun, för att själv förbättra farliga trafiksituationer och undvika trafikolycker eller för att utöva påtrycknar på Trafikverket för de sträckor som faller under deras ansvar?

Lars Winter, ledamot i KF

Ib Nilsson, gruppledare