Yttrande om mobilmasten i Hemmeslöv

Yttrande från Centerpartiets ledamot i Miljö- & Byggnadsnämnden, Christian Nilsson

På Miljö och Byggnadsnämndens senaste sammanträde den 12 oktober var ärendet ansökan om bygglov för uppförande av  Telemast i Hemmeslöv på dagordningen. Ansökan har engagerat väldigt många människor och då speciellt de närboende så klart, de känner en stor oro för sin hälsa, naturen, djurlivet och eventuell värdeminskning för sitt boende mm.

På Centerpartiets vägnar yrkade jag avslag på ansökan, med skäl att ta människors oro på allvar och att utreda alternativ placering och då främst i verksamhetsområden, jag reserverade mig mot majoritetens beslut.    

Vi behöver modern teknik och det går att göra den utvecklingen med varsamhet.