Motion om trygghetsbostäder i kransorterna

Vi följer upp vår motion om äldrevänligare kommun!

Ann-Kristin Johnsson och Lena Svensson har idag lämnat in en motion till fullmäktige om att skapa trygghetsboende i kransorterna. Detta eftersom vi vill att äldre ska ha möjlighet att bo kvar i sin hemort. Nu hoppas vi att fullmäktige ser positivt på vår motion. Motionens innehåll:

Skapa trygghetsboende i kransorterna!

Vi får ofta till oss synpunkter från äldre som vill kunna bo kvar i sin hembygd när det blir dags att flytta från villan till ett bekvämare och enklare boende.

Man vill kunna bo kvar där man känner sig hemma och trygg och behålla sitt sociala nätverk.

I en äldrevänligare kommun tillgodoses behoven av att bo bra på äldre dar, med nära till vård, omsorg och service och möjlighet till social gemenskap.

Det är möjligt att i mindre skala omvandla befintliga bostäder till trygga och bekväma bostäder för äldre i kransorterna. Tillgång till gemensamhetslokal finns redan på många ställen och tillgängligheten kan förbättras med enkla medel.

Mot bakgrund av detta föreslår vi

att Kommunfullmäktige uppdrar åt berörd nämnd att i samverkan med Hässlehem och företrädare för pensionärsorganisationerna utreda och återkomma med förslag på lämpliga fastigheter runtom i kommunen.