Skyfall, vattenåtervinning och tillgång till kommunalt vatten i fokus på Temakvällen Vatten

Många aktuella frågor diskuterades när VA-chef Fredrik Arthursson besökte Centerpartiets temakväll om vatten den 20 november. Bakgrunden är den nya vattentjänstplan som kommunen håller på att ta fram.

Många var intresserade av att diskutera vattenfrågor på temakvällen som hölls i Lerbergskolans matsal. En angelägen fråga för Centerpartiet är tillgången till kommunalt vatten och avlopp i fastigheter utanför tätorterna. Idag är det cirka 300 hushåll som får vatten ur egen brunn och det finns cirka 500 enskilda avlopp. C anser att fler borde få tillgång till kommunalt vatten och avlopp till en rimlig peng. Kostnaden i dagsläget blir hög om en enskild vill ansluta till kommunens VA och det finns även tekniska begränsningar som gör att det inte är möjligt över allt. Från 2025 gäller dessutom skärpt tillsyn på de enskilda avloppen. Fortsättning lär följa i denna fråga.

Ett annat område som diskuterades var klimatförändringarnas påverkan på vatten och avlopp. Ledningsnätet är dimensionerat att klara skyfall upp till en viss gräns men vid exceptionella skyfall så används de ”översvämningsytor” som finns t ex i Vikens Ry och vid Kullagymnasiet. Erfarenheterna från förra skyfallet är att samarbetet mellan kommunen och räddningstjänsten behöver öka. Skyfall medför också att åar svämmar över och drar med sig sediment ut. Här kan byggnation av dammar vara ett alternativ.

Centerpartiet har också drivit frågan att återanvända vatten. Detta är något som kommunen testat som en innovation genom att rena vatten och använda vid bevattning. En utmaning har varit att rena vattnet från läkemedel.

Centerpartiet tackar Fredrik Arthursson för bra samtal och dialog.