Utbyggt fibernät är en jämlikhetsfråga

Fibernätet höjer standarden för hela samhället med minskat resande, en levande landsbygd och välfärdstjänster för gamla och sjuka. Många goda effekter kan tillskrivas digitaliseringen, men det krävs att våra regioner tar ett helhetsgrepp över utbyggnaden så att alla får tillgång.

Sverige är ett föregångsland inom IT, bara Singapore och Finland slår oss i hur många hushåll som nås av digital infrastruktur. Regeringen har som mål att 95 procent av alla hushåll har bredband på minst 100 megabit/s senast 2020.

Samtidigt har bara drygt tre miljarder avsatts för att stötta landsbygdsutbyggnaden där de stora kostnaderna ligger. En realistisk prislapp för hela landet är 50 miljarder, bedömer Post- och telestyrelsen, PTS. Därför driver Centerpartiet på i riksdagen för utökat nationellt stöd.

Men det är på lokal nivå som de viktiga besluten tas. Kommunerna och kommersiella aktörer är de som bygger och äger näten, men våra regioner har en viktig roll när det gäller att samordna och se till att det byggs även där marknadsintresse inte finns. Vi i Centerpartiet är angelägna att våra regioner sätter fart och styr upp utbyggnaden så att ansvaret inte hamnar mellan stolarna.

Det finns gott om exempel att ta lärdom av. I Region Halland hamnade frågan om utökat bredband högst på dagordningen efter önskemål från näringslivet, och idag har regionens arbete lett till att utbyggnadstakten är högst just där. På Gotland har utbyggnaden av fiber börjat visa på ett ändrat resebeteende.

Med ökade möjligheter att arbeta på distans kan fler arbeta hemifrån och veckopendlare kan åka hem redan på torsdagen och stannar till måndagen istället för att bara vara där över helgen. Liknande resultat lär bli verkliga i fler delar av landet.

Ekerö höjde både invånarantal och företagande i takt med att alla nåddes av fiber. Tio procent av invånarna där är idag egna småföretagare och entreprenörer. Mölndal och Halmstad har gjort liknande satsningar med målmedveten IT-strategi. Till exempel ett "Superstråk" av fiberkabel till landsorten.

Digitaliseringens vinster är alltså många. Välfärdstjänsterna för gamla och sjuka med e-hälsans finesser som trygghetslarm och smidigare vård, avlastar i sin tur vårdcentralerna. Fibern skapar nya affärssätt, e-handeln är bara i sin linda. Samtidigt får vi ett klimatsmart samhälle med minskat resande – idag står transporter för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

I allt detta är det avgörande att digitaliseringens effekter når alla, oavsett var i landet man väljer att bo. Hur långt och hur snabbt bredband blir tillgängligt är en jämlikhetsfråga. Med Centerpartiets närodlade politik är fibern ett verktyg som ökar livskvaliteten över hela landet och får inte minst landsbygden att blomstra.

Därför är det viktigt att förhindra risken för digital klyvning av landet mellan dem som får tillgång till bredband och dem som inte får. Det ser vi till genom gemensamma insatser och ett tydligt samhälleligt ansvarstagande för att alla ska kunna få tillgång till bredband.

Birte Sandberg (C)
gruppledare Region Skåne

Stefan Bengtsson (C)
gruppledare Region Halland

Christer Jonsson (C)
gruppledare Landstinget i Kalmar

Rune Backlund (C)
regionråd Region Jönköping

Sven Sunesson (C)
gruppledare Region Kronoberg

Ingrid Hermansson (C)
gruppledare Region Blekinge

Lars Karlsson (C)
gruppledare Landstinget i Blekinge

Artikeln bl.a. införd i Kristianstadsbladet den 24 nov -17