Ändra åldersgränserna för mammografi

Idag kallas kvinnor mellan 40 och 74 år till regelbundna undersökningar av brösten, så kallad mammografi. Det är för att upptäcka bröstcancer på ett så tidigt stadium som möjligt. Forskning och behandling gör att många fler överlever en cancerdiagnos idag. Men det är avgörande att cancern upptäcks i tid.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna är regelbundna mammografiundersökningar. Men cirka vart fjärde fall av bröstcancer drabbar kvinnor i åldersgrupper som inte kallas till mammografi. Omkring fem procent av fallen är kvinnor under 40 år och i 20 % är det kvinnor över 74 år. Det visar Cancerfondens senaste rapport.

En tidig upptäckt av bröstcancer innebär minskat lidande, möjlighet till behandling och förstås en ökad möjlighet till överlevnad. Idag är 74 år ”ingen ålder”, som uttrycket lyder, och det finns ingen anledning att kvinnor som fyllt 74 år ska undantas från möjligheten att få cancern upptäckt i tid. Detsamma gäller kvinnor under 40 år.

Jag har därför lagt ett förslag (motion) i Regionfullmäktige där jag föreslår att åldersgränsen för mammografi ska ändras så att den lägre gränsen sänks till 30 år och den övre åldersgränsen tas bort. Förslaget kommer upp till beslut först efter valet.

När var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år så borde inte äldre kvinnor utestängas från en livsviktig undersökning och därmed direkt utsättas för risken att inte få sin bröstcancer upptäckt i tid. Det här är en konkret vårdfråga som främst berör kvinnor. Jag anser den mycket viktig och därmed angelägen valfråga. Jag tar därför tacksamt emot ditt stöd för detta i höstens val till regionfullmäktige. Du gör det enklast genom att sätta X framför mitt namn på valsedeln.

Ingrid Karlsson (C) Kristianstad

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 4 aug -18