Dags att respektera skogsägarna

Stora delar av den mest innovativa industrin i Skåne och södra Sverige bygger på skogsprodukter. Nu stärker vi skogsnäringen genom Januariavtalet. Tiden där skånska skogsägare straffas med expropriering måste ta slut, skriver flera skånska centerpartistiska riksdagsledamöter på Skogens Dag.

Skogen är oerhört viktig för södra Sverige. Den skapar jobb på landsbygden och har stor betydelse för vår omställning till en hållbar och långsiktig bioekonomi. För södra Sverige är skogen en basnäring. Bara i Skåne finns över 400 000 hektar produktiv skogsmark med en hög produktivitet, och det finns ett stort antal viktiga skogsindustrier i hela Sydsverige som med jobb och skatteintäkter utgör ryggraden i flera landsbygdskommuner. 

Stora delar av den mest innovativa industrin i Skåne och södra Sverige bygger på skogsprodukter. Bränsle, nya material och enzymer: Allt utvecklas just nu från skogen. 

Men ska vi säkra skogen som den förnybara resurs den är, måste vi också behandla dem som sköter och skyddar skogen med respekt. Det finns runt 16 000 olika ägare av skog i Skåne, många av dessa är familjer som ägt skogen i flera generationer. Det skiljer skogsägare i Skåne från stora delar av landets skogsägare. 

För Centerpartiet är äganderätten och skogsbruket en mycket viktig fråga, vilket vi också drivit hårt i den överenskommelse som nu träffats mellan S, MP, C och L. Vi vill värna skogen på bästa sätt och skapa förutsättningar för ytterligare nya jobb i hela Skåne och södra Sverige.

Januariavtalet som S-C-L-MP har presenterat innebär många konkreta åtgärder som stärker möjligheterna för skogsbruk och skogsnäring i Skåne. 

Centerpartiet har drivit igenom att krav på rättssäkerheten ska stärkas för markägare och företag, genom bättre kompensationsmöjligheter vid intrång i brukanderätten. 

Många skånska skogsägare har drabbats av statens orimliga krav de senaste åren. Det måste få ett slut. 

Det nationella skogsprogrammet ska utvecklas för att främja skogsnäringen med fokus på att förbättra villkoren för företag och skogsentreprenörer. Artskyddsförordningen ska ses över för att bli mer rättssäker. Överenskommelsen innebär också ett stopp för den utökade nyckelbiotopsinventering som vållat stor oro för många skogsägare.

Till stor del möter överenskommelsen de frågor som Centerpartiet gick till val på 2018. Ska skogen utvecklas i södra Sverige måste politiken bygga på frihet under ansvar och det vill vi fortsatt värna genom en tydlig lagstiftning och en myndighetsutövning som hjälper skogsägarna. Under senare år har implementering av ny lagstiftning samt ny praxis från myndigheter lett till domstolsprocesser vilket, med rätta, upprört skogsägarna i Skåne. Från Centerpartiets sida vill vi se ett slut på detta och därför kommer vi se över lagstiftningen.

Den skogspolitiska inriktningen stärker alltså konkurrenskraften för skogsnäringen. Men Skogsvårdslagen har två jämställda mål – produktion och miljö - och under mandatperioden vill Centerpartiet också säkerställa att nationella och internationella miljömål uppfylls. Ansvariga myndigheter får i uppdrag att se över arealen av skyddad skog och föreslå nya skyddsformer. Ansvariga myndigheter får också i uppdrag att föreslå ett nytt och enhetligt sätt att räkna skyddad mark. Allt för att säkerställa en god biologisk mångfald i skogen, men på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt där skogsägarnas naturvårdande arbete belönas snarare än bestraffas. 

Vill vi ha kvar en vacker och välkomnande skog i Skåne måste vi säkra att de som äger den har rätt förutsättningar. Tiden där skånska skogsägare som tar hand om sin skog straffas med expropriering måste ta slut. 

Centerpartiet har med överenskommelsen med S och MP lagt grunden för en ny och bättre skogspolitik med bred uppslutning i riksdagen. Vi kommer under kommande mandatperiod göra vårt yttersta för att regering och riksdag verkligen genomför åtgärder för stärkt äganderätt för skogsägarna, en utvecklad bioekonomi och god biologisk mångfald. 

Nu är det dags för ordning och reda i svensk skogspolitik. Det vinner hela Sverige på, men inte minst alla de aktiva skogsbrukare som skapar jobb och sysselsättning i södra Sverige.

Kristina Yngwe Ordförande (C)
Miljö- och Jordbruksutskottet

Niels Paarup-Petersen (C)
Riksdagsledamot Malmö

Sofia Nilsson (C)
Riksdagsledamot Skåne läns norra och östra

Jonny Cato Hansson (C)
Riksdagsledamot Skåne läns västra

Artikel införd i Expressen den 23 januari -19