ABK betyder mycket för lyckad integration

Det kommunala bostadsbolaget AB Kristianstadsbyggen är den största aktören på hyresbostadsmarknaden i Kristianstad. Bolaget äger de två stora miljonprogramsområdena i staden, men även många hyresfastigheter i andra områden i kommunen. Därmed har man också många olika typer av kunder, skriver Centerpartiets Östen Warnhag, ledamot i ABK:s styrelse och Christina Nyström, ordförande i partiet i Kristianstad.

Våra miljonprogramsområden motverkar integration beroende på sin struktur av stora homogena byggnationer. De tillkom genom att kopiera de gamla öststaternas modell för kollektivt bostadsbyggande. Sverige hade tidigare haft väldigt dålig bostadsstandard för många, vilket behövde åtgärdas.

Men redan från början upplevde vi problemen med och i de nybyggda områdena. Den omfattande migration och urbanisering som Sverige genom miljonprogrammet utsattes för, genomfördes av de socialdemokratiska regeringarna med understöd av företrädare för de stora industrierna. Följden blev att människor blev tvungna att flytta från sina invanda miljöer och sociala nätverk, och bli hänvisade till opersonliga betongkomplex tillsammans med väldigt många okända människor. Den rotlöshet som detta skapade ser vi fortfarande följderna av, och den visar också stora likheter med det som våra nyanlända nu upplever.

Man kan inte bortse från att områdenas struktur också har betydelse för den senaste tidens eskalerande grova våldsdåd. Nya grepp måste tas för att vända trenden. Vi har brist på bostäder, Husen står där de står och vi kan inte gärna riva dem. Men vi måste arbeta med att bryta ner de strukturer som försvårar integration och som skapar social utsatthet och otrygghet.

Integration är när människor med olika etnisk, social, religiös, ekonomisk etcetera bakgrund möts och samverkar. ABK har en unik möjlighet att göra insatser och stimulera integration genom alla sina hyresgäster. Men det behövs insatser tvärs över hela mängden av dessa. Enstaka insatser inom respektive område leder inte till integration.

Alla måste vara öppna för möten över gränserna. Över hela kommunen. Inte minst är ABK:s närvaro på de mindre orterna viktigt för framgångsrik integration. ABK behöver växla upp sitt bosociala arbete med kontaktskapande åtgärder för integration inom hela sitt bestånd av fastigheter och med alla sina hyresgäster.

Östen Warnhag (C)
Styrelseledamot ABK

Christina Nyström (C)
Ordförande Centerpartiet Kristianstad

Artiklen införd i Kristianstadsbladet den 5 februari -20