VALPROGRAM 2022

För Lunds bästa

 

Här hittar du vårt valprogram för valet till kommunfullmäktige.

Valprogrammet finns även i pdf-format: Valprogram 2022 , 92.6 kB.


Valprogram 2022 Centerpartiet i Lunds kommun

Med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft ser Centerpartiet positivt på Lunds framtid. Vi tror på alla människors lika rätt och värde. Med jordnära visioner skapar Centerpartiet en grön och trygg vardag där vi ger kraft åt varje människa.

Lund en innovativ framtidskommun. Här ska företag kunna blomstra, jobb skapas och framtidstro formas. Lundaborna ska trivas i sin hemkommun och kunna ta del av ett sprudlande kulturliv, närproducerade råvaror och vacker natur. Lund ska vara en kommun med stark självkänsla och gott samarbete med grannkommuner och orter. Studenter och universitetet har en självklar roll i Lund, och vi vill fortsätta utveckla forskning och företagande i nära samverkan med akademin.

Vi är ett liberalt jämställt parti. Det handlar om alla människors rätt till friheten att få vara den man är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, social bakgrund ska inte begränsa en människas möjligheter att bestämma över sitt eget liv och framtid. Lund ska vara en öppen plats där människor på flykt ska kunna skapa sig en trygg tillvaro och där alla är välkomna.

Centerpartiet i Lund kommer att fortsätta vara den gröna, liberala kraften som vill att hela Lunds kommun ska vara en bra plats att leva och bo i.

 

Hela Lund

Centerpartiets mål är att hela Lunds kommun ska leva, med utveckling av både landsbygd och stad. Vi ska fortsätta verka för en blandad och levande kommun med en variation av verksamheter, bostäder och grönytor i alla kommundelar. I de fall där behovet av fler bostäder ställs emot behovet av att värna åkermark eller grönområden vill vi bygga på höjden. I Lund ska det även fortsättningsvis vara nära till det mesta och servicen tillgänglig - oavsett var i kommunen du bor. Lund ska också vara en plats för hela befolkningen, oavsett ålder, ursprung eller livssituation. En plats som definieras av mångfald och en internationell anda. Lund är en plats där du vill leva och bo hela livet.

Centerpartiet vill:

 1. att åkermark ska bevaras så att lokal livsmedelsproduktion kan värnas. Högklassig jordbruksmark ska inte exploateras.
 2. att det blir tydligare centrum i byarna, med flerbostadshus, torg och lokaler för handel.
 3. att förtätning i Lunds stad sker med hänsyn till stadens karaktär och med bevarande av natur och grönområden. I centrala staden bör skalan och formen på bebyggelsen bevaras.
 4. att fler högkvalitativa boenden för seniorer byggs och att fler enklare och billigare lägenheter byggs för studenter och andra unga.
 5. att verksamhetsmark förtätas i större utsträckning för att ge plats för ytterligare verksamheter och/eller bostäder. Gastelyckan är ett exempel på område att undersöka för sådana möjligheter.
 6. arbeta för att sjukhuset fortsatt ska ligga på en central placering i staden, inte på Brunnshög.
 7. att kommunen blir bättre på att driva och styra utvecklingen genom att förverkliga översiktsplaner och policyprogram även i de östra kommundelarna.
 8. verka för en mer levande stadskärna genom att underlätta för uteserveringar och restaurangverksamhet. Sänkta kostnader för tillfälliga serveringstillstånd, förenklade tillfälliga alkoholtillstånd, utökade serveringstider och förenklade ansökningsprocesser skapar en tryggare miljö där fler människor rör sig under sena timmar.
 9. ha tydliga vägar för att underlätta för näringslivet i de kommunala kontakterna. Förenkla för företagare genom att tillhandahålla enkla och om möjligt digitala verktyg för exempelvis tillstånd och bygglov.
 10. att kommunalskatten på sikt ska sänkas,och att det inte blir någon skattehöjning under mandatperioden.

 

Gröna Lund

Klimatet är vår tids största utmaning. Med innovation, samverkan och satsningar som påverkar i både stort och smått kan vi vända utvecklingen. Lunds kommun ska intensifiera arbetet för att nå klimatmålen och agera som en möjliggörare för en hållbar utveckling, såväl för näringsliv och offentliga verksamheter som medborgare och besökare. Kommunala beslut ska ta hänsyn till FN:s globala hållbarhetsmål och bidra till koldioxidneutralitet till 2030. Detta kräver samverkan mellan kommunen, näringslivet och andra aktörer.

Centerpartiet i Lunds kommun vill:

 1. att råvaror till våra tillagningskök är producerade i Sverige när sådan produktion finns, och att råvaror och recept väljs utifrån minskad miljö- och klimatpåverkan och lägre utsläpp av växthusgaser.
 2. minska matsvinnet i våra verksamheter.
 3. att viltkött utgör en större andel än idag av köttråvaran i skolor och på äldreboenden.
 4. att parker, grönytor och skolgårdar utvecklas så att pollinatörer och biologisk mångfald gynnas. Fruktträd och ängsplanteringar ska vara naturliga inslag i stadsbilden.
 5. att arbetet med installation av solpaneler på kommunala fastigheter fortsätter
 6. verka för att region Skåne utökar kollektivtrafiken med tätare turer såväl dag som kvällstid i hela kommunen, samt att priserna sänks.
 7. att användningen av såväl el som biogas, bio-olja och vätgas utvecklas och blir tillgängligt som drivmedel i hela kommunen.
 8. att parkeringsplatser, boendeparkeringar och pendlarparkeringar så långt det är möjligt förses med laddningsmöjligheter till elbilar
 9. verka för ökad produktion och användning av biokol för att binda mer koldioxid i marken
 10. verka för att arbetsfordon som utför arbete på kommunens uppdrag drivs med fossilfria bränslen.
 11. att Kraftringen, för att bidra till effektivare användning av energi och minskade koldioxidutsläpp, fortsatt söker samarbete med företag och institutioner som Nordic Sugar, ESS och Max IV.

 

Barn och skola i Lund

I Lund ska skolan vara en garant för att alla barn ska få en bra start. Vi ska fortsätta värdera utbildning som en av de viktigaste nycklarna för ökad jämlikhet, integration och utveckling. Det är viktigt att skolans verksamheter finns tillgänglig i hela kommunen. En skola eller förskola nära hemmet för de små barnen gäller så väl i byarna som i staden.

Verksamheter ska vara tillräckligt stora, eller kunna samordnas, så att det finns underlag för tillagningskök, fullskaliga idrottshallar, skolbibliotek och en närvarande skolhälsovård.

Centerpartiet vill:

 1. att större utrymme skapas för lärarnas pedagogiska arbete. Stödfunktionerna i form av skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger behöver förstärkas.
 2. att lärare får bättre möjlighet till fortbildning och att kunna göra karriär.
 3. ge möjlighet att läsa in lärarlegitimation på betald arbetstid.
 4. arbeta strategiskt med en lönesättning som premierar pedagoger som stannar kvar i kommunen.
 5. ha en god dialog med de fristående aktörerna för att skapa och bibehålla ett gott samarbete. Vi är positiva till fritt skolval och till fristående skolor och förskolor som bedriver en högkvalitativ undervisning.
 6. att Lunds kommun ökar sina satsningar på skolhälsovården och arbetet med psykisk hälsa, bland annat genom ökade samarbeten med BUP och ungdomsmottagningar.
 7. öka tillgängligheten genom att arbeta för att ytterligare en ungdomsmottagning öppnar i kommunen samt att öka öppettiderna och införa helgöppet.
 8. att en större del av barns och ungdomars aktiviteter ska kunna ske på fritidstid med ungdomsledare/tränare genom ett samarbete mellan föreningar och fritidshem.
 9. att kommunens fritidsgårdar förstärks för att få ökade öppettider, bättre vuxennärvaro och en attraktivitet som lockar olika grupper av ungdomar.

 

Omsorg i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare som har en god arbetsmiljö för sina anställda. Verksamheterna ska ha en fortsatt hög kvalitet och ha ett hälsofrämjande perspektiv. Personalen ska ha relevant kompetens samt få kontinuerlig kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Vi vill se en fortsatt utveckling av välfärdsteknologi och digitalisering för att ge ökad trygghet och självständighet för den enskilde.

Centerpartiet vill:

 1. att det ska finnas vård- och omsorgsverksamheter i hela kommunen genom exempelvis särskilda boenden och LSS-boenden.
 2. att det skapas fler trygghetsboenden och “mellanboenden” samt verka för att äldre själva ska bestämma om de vill bo hemma med hemtjänst eller på särskilt boende.
 3. att det ska bli möjligt för äldre att kunna köpa och äta måltider i kommunens skolrestauranger.
 4. anställa ytterligare en dietist inom Vård- och omsorgsförvaltningen för att förebygga undernäring, individanpassa kosten och utbilda vårdpersonalen i nutritionsfrågor.
 5. ha en fortsatt satsning på den dagliga verksamheten inom LSS och individers rätt till stöd.
 6. fortsätta och intensifiera arbetet med tillgänglighet för alla, oavsett ålder eller funktionsvariationer.
 7. satsa på välfärdsteknik och habilitering genom fler rehabåtgärder med individens behov i centrum.
 8. ha ökad samverkan med civilsamhället och föreningar för att motverka ofrivillig ensamhet.
 9. värna träffpunkternas verksamhet.

 

Trygga Lund

Lunds kommun är en fantastisk plats att bo på. Lundaborna upplever staden och tätorterna som trygga miljöer, men mer arbete återstår för att människor i alla åldrar ska kunna röra sig som de vill dygnet runt. Trygghetsaspekten ska alltid vara en självklar del i stadsplaneringen och åtgärder måste balanseras mot lundabornas behov av integritet. Vi ska fortsätta utveckla en attraktiv kommun för att fler ska trivas och känna sig hemma här.

Centerpartiet vill:

 1. förbättra upplevt otrygga områden genom fysisk upprustning, sensorstyrd belysning och attraktiva utemiljöer.
 2. underlätta för föreningar och civilsamhälle att driva verksamheter för såväl unga som gamla.
 3. erbjuda fler skollokaler till verksamheter som läxhjälp och andra fritidsaktiviteter.
 4. säkra en långsiktig finansiering för Kvinnojouren.
 5. att samhällsplanering och fysisk byggnation sker med ett tydligt trygghetsperspektiv utan att övergå till “exkluderande design”
 6. se fler närvarande, patrullerande poliser i alla kommunens delar.
 7. att uppmuntra till mer liv och rörelse i staden, med kvälls- och nattöppna caféer, restauranger och kulturaktiviteter.
 8. att fler av kommunens busslinjer omfattas av Skånetrafikens så kallade nattstopp för en tryggare nattrafik.
 9. se till att det finns fullgod beredskap i Lunds kommun för att klara samhällsstörande kriser.
 10. utveckla konceptet nattvandrare till att omfatta även de östra kommundelarna.

 

Aktiva Lund

Lund ska ha en mångfald av kultur- och fritidsaktiviteter som är tillgängliga i hela kommunen. Här samverkar studentliv, civilsamhälle och folkbildning med kommunala verksamheter. En stor del av Lunds kultur härstammar från studentlivet och vi vill att den lundensiska traditionen av spontanitet och bildning värnas. Vi vill ha en levande stad där konstuttryck har en självklar plats.

Centerpartiet vill:

 1. införa mer öppet på alla bibliotek i kommunen.
 2. underlätta för fler barn och unga att engagera sig i idrotts- och kulturverksamhet, till exempel genom att utreda en kulturcheck i likhet med musikchecken.
 3. utöka Fritidsbankens verksamheter i kommunen.
 4. ha fler grafittiväggar, aktivitetshubbar och gatukonst såväl i city som i östra tätorterna.
 5. öppna upp för foodtrucks på Mårtenstorget, i Kattesund och på andra lämpliga platser.
 6. skapa aktivitetslokaler i samverkan med aktuella föreningar (klättring/skate/biljard/bowling) på Västerbro-området, gärna i gammal industrilokal som bevaras exteriört.
 7. skapa mötesplatser för föreningsliv som vänder sig till alla medborgare på fler ställen i kommunen.
 8. att utvecklingen av kommunens friluftsområden fortsätter och att tillgängligheten blir bättre.
 9. att fortsätta satsningen på våra friluftsbad och att planeringen för ett inomhusbad i Dalby återupptas.
 10. att föreningar som mottar bidrag från Kultur- och fritidsförvaltning ska ha ett aktivt arbete för jämställdhet och inkludering.
 11. ha likvärdiga satsningar på fritidsverksamheter oavsett om de av tradition riktar sig till pojkar eller flickor.

 

Infrastruktur i Lund

Centerpartiet vill att hela Lunds kommun ska leva. Det förutsätter att det finns en väl utbyggd infrastruktur som ger tillträde till kommunens alla delar. Det ska också var möjligt att pendla till skola, arbete och aktiviteter, oavsett om man åker kollektivt, cyklar, går eller kör bil. Vid planering och utbyggnad av infrastruktur tas hänsyn till såväl tillgänglighet som klimatutmaningar.

Centerpartiet vill:

 1. ha säkra cykelvägar som möjliggör cykeln som lundabornas självklara alternativ eller komplement till kollektivtrafik och egen bil.
 2. ha fria bussresor för personer över 70 år och för ungdomar från klass 7 till och med gymnasiet.
 3. fortsätta driva möjligheten till förmånscyklar för kommunens medarbetare.
 4. att det finns bra parkeringsmöjligheter nära Lunds centrum för att skapa mer liv i stadskärnan.
 5. att gatubeläggning som skapar obehag för cyklister och busspassagerare eller sämre tillgänglighet för funktionshindrade efterhand ska ersättas med slätare alternativ.
 6. att supercykelvägen mellan Lund och Malmö färdigställs.
 7. att utredningen av möjligheterna att bygga över E22 genom Lund fortsätter.
 8. täcka över järnvägen genom Lunds centrum och bygga bostäder och kontorslokaler på den nya ytan.
 9. att parkeringen på Mårtenstorget förläggs under jord och att torget blir en mötesplats för lek och handel.
 10. att Trafikverket omgående påbörjar cykelvägen längs Häckebergavägen.
 11. att det under mandatperioden påbörjas arbete med fler och bättre cykelvägar i, och mellan, våra tätorter, friluftsområden och stadsdelar.
 12. utreda möjligheten att införa sommartorg för att nyttja gaturummet på fler sätt, exempelvis på Clemenstorget eller andra lämpliga platser.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.