Bygg högre och tätare, så bevarar vi åkermarken.

Vad innebär byggande på åkermark? I Malmö tas oftast Europas bästa åkermark i anspråk för att bygga villamattor eller industritomter. Åkermark som aldrig blir densamma därefter. Samtidigt slår Jordbruksverket larm om den snabba exploateringen av åkermark och pekar ut Skåne i allmänhet och Malmö i synnerhet som skyldiga.

Med täta stadsdelar som uppnår FNs mål för hållbar stadsutveckling kan vi spara på värdefull åkermark samtidigt som man skapar förutsättningar för en levande stadsmiljö där det är nära till allt. Helt enkelt 15-minutersstaden. Det bidrar både till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Det är hyckleri från de styrande partiernas att dels prata om hur hållbart staden arbetar, men sedan driva en politik som gång på gång innebär att vi tar åkermark i anspråk när staden växer. Att slösa bort Europas bästa åkermark för att bygga lagerlokaler och villamattor när vi vet att klimatförändringarna kommer öka vikten av närodlat är inte hållbart” säger 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden Martin Molin (C).

Ny strategi för byggnation i Malmö

Ta fram en ny strategi för bebyggande av åkermark. Den överenskommelse som finns mellan staden och LRF om att inte bygga utanför Yttre Ringvägen ignoreras. Det är inte hållbart. Vi måste kunna motivera samhällsnyttan för att ta åkermark i anspråk, inte bara hänvisa till översiktsplanen.

Omförhandla gamla avtal

Undersök om det går att omförhandla de avtal som tillåter stor exploatering av jordbruksmark kring Klagshamn och Bunkeflostrand. Avtalen är över 20 år gamla och tecknade i en tid med helt andra förutsättningar.

Uppnå FNs mål för hållbara stadsdelar

Möjliggör för tätare bebyggelse i våra nya stadsdelar, för att klara av att fortsätta växa på ett hållbart sätt. Vi kan inte repetera gamla misstag som är svåra att rätta till när vi bygger våra mest centrala stadsdelar. Nyhamnen till exempel, planeras med en befolkningstäthet som knappt når upp till FNs mål för vad som är en hållbar stadsdel.

Förläng arrendetiderna

Ge kommunens jordbrukare möjlighet att utveckla sin mark. Idag arrenderar staden ut merparten av marken på 1-3 års avtal, vilket är för kort framförhållning för de lantbrukare som vill investera för att ställa om till ett mer hållbart jordbruk. Om staden har en tydligare ambition om att marken ska bevaras, och brukas på ett så bra sätt som möjligt, sätts förutsättningarna i längden på arrendetid.