Elevhälsa


Alla barn oavsett bakgrund och funktion ska veta att de får möjlighet att lyckas i skolan. Skolan ska ges förutsättningar för att uppfylla uppdraget att kunna genomföra individuella anpassningar. Därför vill Centerpartiet att fler skolor ska kunna anställa speciallärare. Centerpartiet vill även öka andelen kuratorer i Malmös skolor.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Centerpartiet ser värdet i fler yrkesgrupper på skolorna. Socialpedagoger, arbetsterapeuter och socionomer är några av de yrkesgrupper som skulle kunna komplettera skolans inkluderande uppdrag och skapa ett mer genomgående stöd för de ungdomar som behöver särskilda anpassningar. Därför vill Centerpartiet satsa på skolcoacher som kan avlasta ordinarie pedagoger med ansvar för särskilt utmanande elever, kontakt med vårdnadshavare och mentorskap.

Centerpartiet ser även värdet i en samordning av stadens studie- och yrkesvägledare. Malmös unga får tyvärr inte den inblick i vad de praktiska gymnasieskolorna kan erbjuda för framtida yrkesmöjligheter och därför vill Centerpartiet se en större samordning och utbyte mellan studie- och yrkesvägledare på grundskolan och gymnasiet. Centerpartiet vill även ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur fler ungdomar ska kunna möta de praktiska yrkenas olika arbetsmöjligheter.

Malmö har inte obegränsade resurser, därför är det av största vikt att våra gemensamma medel används effektivt. Därför vill Centerpartiet införa fler mobila elevhälsoteam, vars uppdrag är att genomföra större insatser på enskilda skolor som snabbt skapar trygga miljöer för eleverna.

Andelen elever med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ökar. För att garantera dessa elevers rätt till likvärdig utbildning behöver Malmö kunna erbjuda moderna hjälpmedel, strategier för att underlätta skoldagen och en ökad förståelse bland pedagoger för vad NPF kan innebära. Därför vill Centerpartiet se ett NPF-lyft i Malmös skolor. Centerpartiet vill även ge utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en strategi för strategiska inköp av hjälpmedel och att detta görs i samarbete med andra aktörer i närområdet.

Den psykiska ohälsan ökar tyvärr i Malmö och allt för många unga drabbas. Problematiken kan se olika ut beroende på socioekonomisk bakgrund, kön, religion, funktion m.m. Därför vill Centerpartiet att stadens kuratorer ska erbjudas vidareutbildning för att specialisera sig på de områden dessa finner viktigast inom sin egen verksamhet.

Centerpartiet vill:

  • Anställa fler skolcoacher med ansvar för utåtagerande elever, mentorskap och kontakt med vårdnadshavare.
  • HBTQ+-säkra elevhälsan, med kontinuerlig möjlighet för vidareutbildning.
  • Utöka arbetet med socialpedagoger i stadens skolor.
  • Utöka centrala elevhälsan med mobila/digitala team.
  • Utöka resurserna för att garantera att barn med NPF-diagnoser får det stöd de har rätt till.
  • Genomföra ett NPF-lyft i Malmös skolor.
  • Erbjuda stadens lärare och elevhälsopersonal vidareutbildning rörande hur man upptäcker och motverkar spridandet av antisemitiska myter.
  • Erbjuda utbildningar för att kuratorer ska kunna införskaffa specialisering rörande de utmaningar som finns på deras enhet.
  • Utöka andelen "rörelse" på schemat så att stadens elever får fler möjlighet under skoldagen att utföra fysisk aktivitet.
  • Höja kompetensen om destruktiva feminina och maskulina normer inom förskola, skola och fritidsgårdar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.