En förskola nära dig


Förskolan i Malmö ska planeras utifrån barnens och föräldrarnas behov, inte med fokus på överdriven stordrift och byråkrati som ger enorma, institutionsliknande förskolor. Det ska finnas en flora av olika förskolor. Malmö har plats för både stora och små förskolor, förskolor med stora gårdar och förskolor på tak, förskolor med pedagogiska lokaler och förskolor med ur- och skur profil. Därför vill Centerpartiet att Malmö stad tar fram riktlinjer för hur fler typer av förskolor ska få tillstånd att bedriva verksamhet.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Malmö har kompetent, driven och kunnig personal som varje dag gör skillnad för Malmös minsta medborgare. Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara på sina anställda. Många förskolepedagoger vittnar om är att barngrupperna år efter år fortsätter växa, därför vill Centerpartiet införa ett tak på antal barn per pedagog. Detta för att garantera personalens välmående och barnens trygghet. Centerpartiet vill även arbeta proaktivt för att motverka utmattningssyndrom och utbrändhet inom förvaltningen. Därför vill vi ge rektorer och arbetslagsledare ute på skolorna möjlighet att ge personalen kortare betald ledighet efter särskilt arbetsintensiva perioder så att personalen får möjlighet att vila upp sig istället för att möta den fruktade väggen.

I Sverige finns där en brist på förskolepedagoger, samma problematik finns i Malmö. Staden behöver både ta tillvara på arbetstagarnas hälsa och deras kompetens. Centerpartiet vill därför utöka andelen servicevärdar i förskolan som kan avlasta ordinarie pedagoger med arbetsuppgifter som inte kräver en pedagogs arbetsinsats. Centerpartiet vill även införa fler karriärsteg för förskolepedagoger med tillhörande satsning på lönelyft.

Allt för många elever går ut årskurs nio utan tillräckliga kunskaper att komma in på gymnasiet. När eleverna kommer upp på högstadiet blir insatserna många och kostnadsdrivande och därför behöver staden arbeta mer förebyggande för att se till att stadens ungdomar får de baskunskaper som krävs för att de ska nå sina mål. Centerpartiet vill därför se extra resurser till språk- och lästräning redan i förskolan för att garantera alla ungdomar möjligheten till goda språkkunskaper.

Centerpartiet vill:

  • Införa ett tak på antal barn per förskolepedagog samt tak på antal elever per förskola.
  • Utökad läs, språk och matematikträning i förskolan.
  • Erbjuda kortare betald ledighet vid stor överbelastning på arbetet inom kommunens skolverksamhet för att proaktivt motarbeta utbrändhet.
  • Utöka antalet servicevärdar i förskolan.
  • Skapa bättre möjligheter att starta och driva småskaliga förskolor.
  • Ställa krav på att skolorna ska erbjuda dagliga aktiviteter för att barn och unga ska röra på sig.
  • Ge rektorer makt över sin verksamhet för ett starkare lokalt ledarskap.
  • Utöka resurserna för att garantera att barn med NPF-diagnoser får det stöd de har rätt till.
  • Inrätta samarbete med civilsamhället för att ta fram en plan för att arbetet mot antisemitism ska genomsyra skolverksamheten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.