Skolan som möter individen


I Centerpartiets Malmö garanteras alla barn en trygg skolgång som lägger grunden för att alla Malmös unga ska kunna ta steget mot den framtid de önskar. Allt för många av Malmös ungdomar lämnar högstadiet med svårigheter i matematik och läsning. För att skapa en jämlik skola behövs insatser för läs- och matematikträning i de tidigare årskurserna för att dessa elever ska fångas upp redan i ung ålder.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Grundskolan och gymnasieskolan delar på flera sätt ett gemensamt uppdrag i att förbereda våra unga att bli demokratiska samhällsmedborgare. Idag läser en majoritet av ungdomar ett gymnasieprogram efter grundskolan och för att skapa så enkla och sömlösa övergångar som möjligt mellan dessa utbildningsformer vill Centerpartiet att grundskoleutbildning och gymnasieutbildning ligger under samma förvaltning. Därför vill Centerpartiet inrätta en ny utbildningsförvaltning som ersätter tidigare grundskoleförvaltning och gymnasie- & vuxenutbildningförvaltning.

Centerpartiet vill ge lärarna ökad tid till det pedagogiska uppdraget. Idag lägger allt för många lärare mer tid på administrativt arbete än på undervisning. Därför vill Centerpartiet utreda omfattningen på pedagogernas arbete och lyfta bort administrativt arbete som inte är lagstadgat. Centerpartiet föreslår även att staden anställer fler speciallärare som kan stödja de elever som är av störst behov av extra stöd i undervisningen.

Malmö är en stad där antisemitism fortfarande drabbar allt för många. För att motverka detta behöver staden ta ett helhetsgrepp kring frågan. Skolans ansvar är att se till att alla elever förstår vad antisemitism kan leda till, och att lära eleverna värdet av mänskliga rättigheter. Centerpartiet vill därför att alla Malmös elever i årskurs nio ska få möjlighet att genomföra hågkomstresor. Centerpartiet vill även ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta in andra aktörer från civilsamhället för att arbeta fram arbetssätt för att motverka antisemitism.

I Malmö finns fortfarande skolor som levererar långt under godtagbara resultat. När elever går ut grundskolan med fler icke godkända betyg än godkända betyg tyder detta på att inte tillräckligt gjorts för att skapa goda framtidsutsikter för dessa barn. Därför vill Centerpartiet att fristående aktörer med bred pedagogisk kompetens, som specialiserat sig på att vända utvecklingen och fånga upp elever ska få ta över driften av de skolor som inte uppfyller grundläggande behörighet för en majoritet av sina elever.

Centerpartiet vill:

 • Inrätta en ny utbildningsförvaltning som ersätter tidigare grundskoleförvaltning och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning.
 • Utöka grundbeloppet för att matcha övriga storstadskommuner.
 • Erbjuda kortare betald ledighet vid stor överbelastning på arbetet inom kommunens skolverksamhet för att proaktivt motarbeta utbrändhet.
 • Kartlägga mängden administrativt arbete för pedagoger, allt som inte behövs ska avlastas.
 • Säkerställa matematik- och språkfokus i tidigare åldrar.
 • Anställa fler skolcoacher med ansvar för utåtagerande elever, mentorskap och kontakt med vårdnadshavare.
 • Ge rektorer makt över sin verksamhet för ett starkare lokalt ledarskap.
 • Skapa rutiner i Malmö Stad för att ge förvaltningar möjligheten att enkelt etablera idéburet offentligt partnerskap.
 • Låta fristående aktörer ta över kommunala skolor som under flera år underpresterat.
 • Utöka arbetet med socialpedagoger i stadens skolor.
 • Införa ett tak på antalet elever per klass.
 • Skapa incitament för skolor att inrätta nivåbaserade grupper i olika ämnen.
 • Skapa incitament för skolorna att införa tvålärarsystem.
 • Inrätta samarbete med civilsamhället för att ta fram en plan för att arbetet mot antisemitism ska genomsyra skolverksamheten.
 • Erbjuda stadens lärare och elevhälsopersonal vidareutbildning rörande hur man upptäcker och motverkar spridandet av antisemitiska myter samt erbjuda stadens lärare i samhällsorienterande ämnen vidareutbildning för att utöka sina kunskaper om konflikten mellan Israel och Palestina.
 • Att alla elever i årskurs nio ska erbjudas möjligheten att åka på hågkomstresor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.