En stad av småföretag


Småföretagarna är Malmös ryggrad och bidrar till tre av fyra nya arbeten. Småföretagare är inte en homogen grupp, utan består av allt från din lokala pizzeria till den innovativa IT-utvecklaren som alla är en del i ett arbete för Malmös bästa. Småföretagare bidrar både med arbetstillfällen, skattekraft och innovation. Malmö måste bli bättre på att stimulera nyföretagande och på att ta bort onödigt regelkrångel.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

I 189 av Sveriges 290 kommuner står små- och medelstora företag för en majoritet av skatteintäkterna. Centerpartiets mål är att Malmö ska vara en av de kommunerna, till skillnad från idag där stadens byråkrati är så stor att kommunen är sin egen största skattebetalare.

Staden ska ha ett stort förtroende för våra företagare, inte minst för de som under lång tid visat att de bedriver en seriös verksamhet. Centerpartiet vill därför ta bort kravet på årlig tillsyn för de företagare som under en lång tid visat goda resultat vid kontroller. Betalningsmodellen ska också ändras så att tillsynsavgiften baseras på utförd tillsyn, inte på omsättning. Flit och skötsamhet ska aldrig leda till straffavgifter.

Malmö är en stor kommun som kan vara svår att navigera när man samtidigt har ett företag att sköta. För att våra företagare ska kunna lägga mer tid på det de gör bäst ska stadens företagslots ges ett tydligare uppdrag kopplat till småföretag. För att effektivisera inifrån vill Centerpartiet även inrätta en kommunal företagsombudsman, vars uppgift är att stötta företagare gentemot kommunen och motarbeta försvårande regelkrångel.

Fler företag ökar trycket på företagslokaler. I Malmö finns mycket mark som skulle kunna användas mer effektivt och skapa arbetstillfällen. Små som stora företag som vill bedriva verksamhet i staden ska både veta att där finns mark att tillgå och att kommunen uppmuntrar till effektiv markanvändning som bidrar till att fler invånare får arbete. Därför vill Centerpartiet att staden diversifiera avgifter för markupplåtelse av industrimark i syfte att stimulera aktiv markanvändning och premiera verksamheter som ger många arbetstillfällen.

Centerpartiet vill:

  • Att kommunala krav på områden som främst riktar sig mot småföretagare inte ska vara skarpare än vad lagen kräver.
  • Sänka kommunala avgifter som främst riktar sig till småföretag, till exempel avgifter för livsmedelstillstånd, uteserveringar och försäljning.
  • Att Malmö stad, i samarbete med stadens fastighetsägare, arbetar för att befintliga industrilokaler ska nyttjas av företag som genererar många arbetstillfällen.
  • Ändra stadens policy så att företag bara betalar för utförd tillsyn, och att tillsynen i större utsträckning ska fokusera på företag som inte sköter sig.
  • Att Malmö Stad tar ett principbeslut att inte driva juridiska processer mot mindre aktörer där det inte finns misstanke om missförhållande eller lagöverträdelse.
  • Uppmuntra innovation genom att kommunens data som utgångspunkt ska vara öppen och att öppen källkod ska vara standard.
  • Inrätta en företagsombudsman som representerar Malmös företagare gentemot kommunen.
  • Utveckla stadens företagslots för att kunna ge Malmös företag samordnad service i frågor som berör flera förvaltningar, samt inrätta ett etableringsforum för att möta och hjälpa företag som söker sig till Malmö.
  • Diversifiera avgifter för markupplåtelse av industrimark i syfte att stimulera aktiv markanvändning och premiera verksamheter som ger många arbetstillfällen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.