En hållbar vardag


I Malmö ska det vara lätt att göra rätt. Alla ska kunna bidra efter sina förutsättningar, oavsett vart man bor eller vad man tjänar. För att nå dit krävs goda möjligheter till gröna transporter, mer närproducerad mat, bättre förutsättningar för återvinning och att staden växer på ett innovativt och hållbart sätt.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Fler Malmöbor ska kunna handla lokalt och närproducerat. Genom mer långsiktiga avtal med de jordbrukare som arrenderar stadens mark får de en större trygghet att satsa på investeringar för effektivare produktion och ökad hållbarhet. Ytor för odlingslotter ska uppmuntras, och områden för stadsbruk och små odlingsföretag ska finnas på fler ställen i staden.

Maten som serveras i kommunala verksamheter ska vara närproducerad och säsongsanpassad, och informationen om matens ursprung ska vara tydligare. Stadens upphandlingar ska ses över och anpassas, för att skapa bättre möjligheter för lokala och småskaliga aktörer att vara med och bidra.

Malmöbornas konsumtionsbaserade utsläpp uppgår till 9 ton koldioxid per person, varje år. Våra resurser är ändliga, och mer än hälften av det avfall vi idag förbränner kan egentligen återanvändas. Centerpartiet verkar för att fler material, exempelvis textilier, ska samlas in och återbrukas. Det ska också bli lättare att konsumera cirkulärt. Att bo i en tät stad som Malmö är resurssmart, och Centerpartiet vill verka för bättre möjligheter för delningsekonomi och samnyttjande av allt från bilar och lokaler till verktyg och fritidsprodukter.

Centerpartiet vill se ett renare Malmö, eftersom nedskräpning både minskar trivsel och är dåligt för miljön och den biologiska mångfalden. Användandet av engångsartiklar i plats ska minska, mängden papperskorgar ska öka och Malmö ska, tillsammans med stadens fastighetsägare och avfallshantering, göra det enklare att återvinna även för den som saknar möjlighet att köra till återvinningscentralen.

Centerpartiet vill:

  • Öka möjligheterna för odling med fler stadsbruk, odlingslotter och koloniområden.
  • Att gröna tak eller solceller ska vara standard i alla nya detaljplaner och större bygglov.
  • Att mat som serveras i offentlig verksamhet ska vara närproducerad, följa säsong och uppfylla svensk standard.
  • Öka informationen om ursprunget på maten som serveras i offentlig verksamhet.
  • Se över stadens upphandlingssystem för att öka förutsättningarna för lokala och småskaliga producenter att delta.
  • Öka incitamenten för att bygga in hållbarhets- och delningstjänster i nya och befintliga bostäder.
  • Att fler sopstationer med sorteringsmöjligheter placeras ut i staden, samt att pantburkshållare och askkopp ska vara standard på alla papperskorgar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.