En äldrevänlig stad


En äldreomsorg av god kvalitet är av central betydelse i en äldrevänlig stad. Centerpartiet vill att ambitionsnivån höjs. Problem som hög personalomsättning, kompetensbrister, för stor arbetsbelastning, och brist på trygghetsboenden och profilboenden måste åtgärdas. Malmö ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö, och utvecklings- och karriärmöjligheter. Då finns förutsättningar för en äldreomsorg av hög kvalitet.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Äldres livsvillkor, och betydelsen av ett gott och meningsfullt vardagsliv, kräver ökad uppmärksamhet. Att åldras för med sig både sociala och hälsomässiga förändringar. För många äldre kan ofrivillig ensamhet och depression bli ett stort problem. Det förebyggande arbetet måste bli effektivare och nya grepp användas. Ett bra förebyggande arbete kan bidra till social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor. God mat under trivsamma former och möjlighet att få vara utomhus brukar äldre själva framhålla som viktigt för en god livskvalitet. Goda möjligheter till utevistelse och ett varierat måltidsutbud ska säkerställas på våra äldreboenden, och det ska vara möjligt att dricka ett glas öl eller vin till maten om så önskas. Äldre måste känna att även när de behöver stöd, omsorg eller vård så har de makt och inflytande över sina egna liv.

Centerpartiet vill ge äldre valfrihet i hemtjänsten. Valfrihet i hemtjänsten saknas idag men skulle ge äldre, anhöriga och anställda den trygghet det ligger i att det finns alternativ om man inte är nöjd med den verksamhet en enda aktör bedriver. Valfrihet har dessutom den fördelen att med flera aktörer stimuleras förnyelse och utveckling. Bättre arbetsförhållanden leder till bättre kvalitet i vården och omsorgen. Centerpartiet vill ha förbättringar som till exempel ett tak för hur många underställda en chef får ha, en plan för avveckling av delade turer, ökad kontinuitet i hemtjänsten, och en arbetsorganisation som tar tillvara volontärers vilja att hjälpa till.

Risken måste minska för så hög arbetsbelastning att säkerheten i vården och omsorgen äventyras och att äldre och deras anhöriga känner sig otrygga. För att äldre ska känna sig mer trygga och trivas i Malmö behövs också en medvetet äldrevänlig utformning av bostadsområden, infrastruktur, och en grön och hållbar stadsmiljö i olika avseenden. Vardagsbrottsligheten mot äldre har ökat och kräver ökad uppmärksamhet och samverkan med berörda myndigheter.

Centerpartiet vill:

  • Att Malmö stad ska bli en aktiv medlem i World Health Organizations nätverket ”Äldrevänliga städer”.
  • Att Malmö stad tar ett helhetsgrepp på äldrefrågorna och bland annat utarbetar ett åtgärds- och förbättringsprogram.
  • Att olika former av småskaliga äldreboenden, trygghetsboenden och profilboenden tas med i en analys av äldre malmöbors bostadsförhållanden och boendebehov.
  • Att det utarbetas en utevistelsestrategi för Malmös äldreboenden och riktlinjer för hur de kan utformas med fler gröna inslag.
  • Att det införs valfrihet i hemtjänsten.
  • Att det ska finnas ett tydligare äldreperspektiv i stadsplaneringen och vid utformningen av bostadsområden, infrastruktur, och en grön och hållbar stadsmiljö.
  • Att volontärers vilja att bidra till bättre livskvalitet för äldre tas tillvara genom bland annat införandet av konceptet ”Måltidsvän”.
  • Att särskilda boenden ska erbjuda ett varierat dryckesutbud till maten, även alkoholhaltiga drycker.
  • Att stödet till anhöriga vidareutvecklas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.