Skola - Varje elev ska lyckas

Ge varje elev förutsättningar att lyckas

Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Förskolan och skolan ska vara en plats för ett livslångt lärande där barnen mår bra och föräldrarna känner sig trygga. För oss är det viktigt att varje barn/elev oavsett genus, socioekonomisk, språklig eller kulturell bakgrund blir mött där den står och att den som inte har lika lätt att lära får hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Men att även den som har lätt för sig får utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas. Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Det är lärarna som gör den stora skillnaden och som är allra viktigast för elevens rätt till kunskap och utveckling. Lärarens status måste därför höjas genom tydliga karriärtjänster och högre lön, kontinuerlig och kvalitativ kompetensutveckling och mer tid för undervisning. Vi tycker att alla barn i skolan borde få röra sig och ha någon form av fysisk aktivitet varje dag. Det behöver inte bara handla om idrottsämnet. Idrott och hälsa i skolan borde breddas till att omfatta fler aktiviteter än tävlingsidrotter, exempelvis aerobics, capoeira, skateboard och klättring. Målet med idrottsundervisningen ska vara att uppmuntra barn och unga att röra på sig, inte att uppnå vissa idrottsprestationer. Centerpartiet inser värdet av de mindre skolorna, även utanför centralorten. Dessa behövs för levande miljöer och för att möta familjernas behov. Vi vill fortsätta satsa på Alléskolan och Slimmingeby skola. Gymnasieskolan ska vara en miljö där elever lär för livet, i en miljö som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar. Studie- och Yrkesvägledarna ska förutom att hjälpa eleverna att välja gymnasieskola även vara en länk mellan skola och arbetsliv. Centerpartiet tycker det är viktigt att även framöver satsa på naturbruksprogrammet vid Nils Holgerssongymnasiet. Den nya undersköterskeutbildningen för vuxna är ett bra exempel på studier som matchas mot bristyrken.

Det entreprenöriella lärandet ska vara ett naturligt förhållningssätt genom hela utbildningssystemet, eleven blir då bättre på att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Vi vill därför att initiativ som Ung Företagsamhet, UF, i högre grad utvecklas och blir en del av skolans verksamhet i både grund- och gymnasieskola.

Centerpartiet vill:

 • att det fria skolvalet och friskolor ska finnas kvar. Det är elever och föräldrar som ska välja den skola som passar just dem.
 • att lärarna ska få mer tid till undervisning. Det ska bland annat göras genom att nationella prov ska rättas av externa examinatorer samt genom att man tar bort onödigt pappersarbete.
 • ge lärarna ett digitalt lärarlyft vilket både skulle underlätta för nödvändigt pappersarbete men också förbättra undervisningen.
 • att duktiga lärare får högre lön. Genom de nya karriärtjänsterna har vi i alliansen tagit ett krafttag för att höja statusen på läraryrket.
 • att alla elever erbjuds läxhjälp i skolan.
 • ha tidigare insatser för att fler ska lyckas i skolan. Vi vill därför att klasserna i åk 1- 3 ska minska, att det ska bli fler halvklasstimmar och fler anställda speciallärare.
 • införa en modern studentexamen på gymnasiet. Examensprovet ska rättas av utomstående examinatorer för att på så vis minska risken för att fel betyg ges.
 • kraftfullt motarbeta alla former av mobbning och trakasserier.
 • att skolan uppmuntrar alla barn och unga att röra på sig.
 • ha mindre barngrupper.
 • anställa fler lärare med specialpedagogisk kompetens.
 • förbättra utemiljön på våra förskolor och skolor.
 • bevara och utveckla de mindre enheterna, Alléskolan och Slimmingeby skola.
 • uppmuntra förskolor och skolor att arbeta med Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling.
 • bygga nya förskolor i Skurup och Skivarp .
 • arbeta för att fler elever väljer NHG i sitt förstahandsval till gymnasiet.
 • att studierna på Nils Holgersson gymnasiet ska leda till ett jobb.
 • att grundskolorna i Skurups kommun ska hålla så hög kvalitet att det inte ska finnas någon anledning att gå i skola i en annan kommun.